Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Jasenov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Začali sme s výstavbou chodníka

Obec Jasenov začala v týchto dňoch stavebné práce na pravostrannom chodníku spojenom s odvodnením lokality nižného konca. Stavebné práce, ktorých súčasťou budú výkopové práce, uloženie odvodnenia, obrubníkov a zámkovej dlažby nového chodníka budú realizované postupne smerom do obce.

Prosíme všetkých, ktorí touto lokalitou prechádzajú či už pešo, bicyklom, alebo autom o zvýšenú pozornosť a opatrnosť. 

Oznámenie o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Jasenov

Súbor na stiahnutie zmenyadoplnky_2.zip zmenyadoplnky_2.zip (4.8 MB)

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

O z n á m e n i e

 

Obec Jasenov ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon")

 

o z n a m u j e   o b č a n o m,           

 

že obstarávateľ Prešovský samosprávny kraj doručil 22. 4. 2015 Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie  Prešov, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja".

Návrh uvedeného strategického dokumentu je podľa § 4 ods. 1 zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente  „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“ je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“ príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona t.j. do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 5 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Mieru 2, 081 92  Prešov  do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia  obcou spôsobom v mieste obvyklým.

 

 

Ing.  Lucia  S u k e ľ o v á

starosta obce

 

 

 

Oznámenie bolo doručené: 30.4.2015

Vyvesené: 4. mája 2015

 

 


 

webygroup

dnes je: 24.11.2017

meniny má: Emília


951215

Úvodná stránka