Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Jasenov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Jasenov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

 

riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy Jasenov č. 239, 066 01 Humenné

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie prvej atestácie,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno – právnych a ekonomických vzťahov.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte osobne, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Jasenov, Jasenov č. 337, 066 01 Humenné v uzatvorenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – VK – riaditeľ/riaditeľka MŠ  Jasenov“  do 13.06.2017  do  12.00 hod.

 

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred výberovým konaním.

 

Jasenov, 17.05.2017

 

Ing. Lucia  Sukeľová v. r.
starostka obce

 


 

Materskú školu čaká veľká rekonštrukcia

Fotogaléria z Trojkráľového koncertu Janais

Trojkráľový koncert

Vianoce

Privítajme spolu Nový rok...

Burza chovateľov

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie V DECEMBRI

Výzva na predloženie ponuky

23. Sotácky folklórny festival

Noc hradných zrúcanín

Nočná hasičská súťaž

Chovateľská burza

Aj v tomto roku sa uskutoční denný letný tábor

Memoriál Dušana Kurilu a Jána Lupča

Súťaž vo varení gulášu

Drobnochovateľská burza

Parlamentné voľby 2016

Obecná zabíjačka

Valné zhromaždenie Urbariátu obce

Proglas - Slovanská óda

Jasenov organizátorom odbornej konferencie Zachráňme hrady

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák v Jasenove

Jasenov navštívi minister vnútra Robert Kaliňák

Nová sekcia webovej stránky obce

Výstava Slovenského zväzu chovateľov - Základnej organizácie Jasenov

Stretnutia s občanmi zo začiatku roka priniesli prvé výsledky

22. Sotácky folklórny festival

Noc hradných zrúcanín

Ďalší úspešný jasenovský detský tábor

Zvýšenie informovanosti obyvateľov Jasenova

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Prednáška o permakultúre

Prevencia kriminality v Jasenove

Súťaž vo varení guľáša

Oznámenie o doplňujúcom prerokovaní Územného plánu

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

Zemplínsky pohár - 24. ročník pohárovej súťaže hasičských družstiev

Premietanie filmu o bl. Zdenke Schelingovej

Obnovenie dvoch tried v Materskej škole

Otvorenie voľnočasového centra v Jasenove

Jasenovskí betlehemci v TV JOJ

Detský Silvester 2014

Veselé Vianoce

Silvester 2014

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, 2.12.2014, Kultúrny dom, 17:00 hod.

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín Obec Jasenov

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 15. novembra 2014 - obec Jasenov.

>   >>|

webygroup

dnes je: 23.5.2017

meniny má: Želmíra


866003

Úvodná stránka