Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Jasenovský hrad

Jasenovský hrad

Východne od Jasenova sa na vrchu v horskom prostredí nachádzajú zvyšky múrov hradu, zvaného Jasenov. Prvé písomné správy o ňom sú z dvadsiatych rokov 14. storočia. V roku 1322 taverník Filip Druget poveril kastelána hradu Jasenov, aby vyšetril vlastnícke záležitosti mýta v Sečovciach. Ten istý Filip Druget ako palatín v roku 1325 poveril Jágerskú kapitulu ohraničiť územné majetky pre Petra syna Jána, kastelána hradu Jasenov, patriaceho Filipovi Drugetovi. V roku 1327 kráľ Karol Róbert daroval ďaľší majetok Petrovi synovi Jána, kaste-lánovi hradu Jasenov vo vlastníctve palatína Filipa Drugeta. Z uvedených správ je zrejmé, že hrad Jasenov v dvadsiatych rokoch 14. storočia už jestvoval, že patril Filipovi Drugetovi, z poverenia ktorého spravoval hrad kastelán Peter syn Jána. Vyplýva z nich aj predpoklad, že hrad jestvoval už pred rokom 1320. Filip Druget vlastnil okolité územné majetky od roku 1317, predtým patrili Petrovi synovi Petena. Hrad postavili z iniciatívy jedného z nich. Vzhľadom na to, že Filip Druget v roku 1317 nadobudol od kráľa aj iné hrady, napr. Zemplín a Brekov, sotva považoval za užitočné hneď stavať nový hrad v blízkosti Brekova. Pravdepo-dobnejšou sa javí možnosť, že hrad Jasenov dal postaviť šľachtic Peter syn Petena okolo roku 1300, po nadobudnutí okolitých majetkov od kráľa Ladislava IV. v roku 1284. Zemepisná poloha hradu, postaveného v horách mimo hlavnej trasy krajinskej cesty vyhovovala funkcii sídelného hradu šľachtického zemepána, ale nie prípadnej funkcii strážneho hradu v službách ochrany priľahlej krajiny a kráľa. Taký účel mal blízky hrad Brekov. Hrad Jasenov dostal názov prevzatím názvu dediny Jasenov v chotári ktorej ho postavili. Nepochybne slúžil ako sídelný hrad šľachticovi Petrovi synovi Petena a jeho rodine začiatkom 14. storočia, dokáza-teľne Drugetovcom od dvadsiatych rokov 14. storočia. Jasenovský hrad bol však jedným z troch či štyroch hradov na ich panstvách v 15. -17. storočí. Jasenovský hrad slúžil svojmu účelu ešte v polovici 16. storočia, o čom svedčia viaceré dobové doklady. Hrad zanikol pri obliehaní v roku 1644. Koncom 19. až začiatkom 20. storočia bol konzervovaný.

 

Pôdorys hradu Jasenov

 

Čo píšu o hrade Jasenov... (Noviny "Korzár", 2.7.2004)

Hviezdospytec z hradu Jasenov

Ladislav JUHÁS

Otvorte knihu Thothovú na ôsmom liste. Objaví sa ôsmy kľúč tarotový - spravodlivosť. Božská Thémis tróni medzi dvomi stĺpmi. V pravici meč a v ľavici váhy... Odhaľuje sa nám arkánum vesmírnej rovnováhy. Dve misky tvoria vzájomnú protiváhu poznania. Meč, ktorý drží Thémidina pravica, nie je iba symbolom moci, ale i hrozby...

Symbol moci neraz vrhá dlhé, predlhé tiene. Z ďalekej Florencie stihol na krátky čas zatieniť slnečný svit aj nad hradom Jasenov, v údolí rieky Laborec, neďaleko mestečka Humenné. Roztrasená ruka starého pisára na listine zo začiatku XIV. storočia nám zachovala názov hradu: "Castrum Jezenew, Castelanus, de Jezenew". Hoci mocní tých čias si dlhú chvíľu krátili tak, že navzájom prepadávali svoje hrady, predsa ostáva nevyjasnenou záhadou prečo Juraj Rákoczi poslal svoje vojsko dobýjať úplne bezvýznamný hrad, ktorý nebol ani "bohatý zlatom", nemal ani strategický význam a bol vzdialený od všetkého svetského diania. Rákocziho generál Szirmai však mal presné inštrukcie. Hrad dobyť a zajať mnícha z Florencie. A tak udalosti okolo hradu Jasenov v roku 1644 dostávajú úplne inú historickú príchuť okorenenú tak trochu korením zvaným mystika.

Rod Francesca de Lastabili (1250) sa preslávil hlavne tým, že sa snažil vypočítať horoskop Ježiša Krista. Bola to neslýchaná trúfalosť a rúhanie. Cirkev to označila za "pekelné vnuknutie a okultizmus". Pápež Ján XXII. bol doslova vydesený. Tomáš de Gardo, generálny inkvizítor v Lombardii dostal neodvolateľné avízo. Čakať, číhať, udrieť! Opovážlivý astrológ a matematik Lastabili odchádza do Florencie na dvor vojvodcu Karola Bezzemka, kde má vypočítať horoskop vojvodovej manželky Márie z Valois. A keďže vieme, že hviezdy neklamú iba ľudia, hviezdospytcovi hviezdnaté nebo oznámilo, že pani Mária povedie, mierne naznačené, nemravný život. Samozrejme, že astrológ upadol do nemilosti. Inkvizícia ho ako kacíra dala 15. septembra 1327 zaživa upáliť. Lastabili však stihol ešte pred smrťou svoje štúdie a horoskop Ježiša Krista prepašovať do rúk svojmu synovi a lekárovi Asculusovi. Vzácne písma sa utajovali na rôznych miestach po celé generácie. Inkvizícia mala svoje siete rozhodené, avšak márne. Posledný z rodu Lastabili známy iba ako "mních z Florencie" sa potuloval po svete aj s "kacírskymi písmami". Podľa legendy sa dostal až na hrad Jasenov, kde za zvláštnych okolností sa podarilo Kristov horoskop dokončiť.

Do legendy o hrade Jasenov vstupujeme v čase, keď tam prebýval záhadami opradený mních. Poučený tragickou históriou svojich predkov bol v zostavovaní horoskopov opatrnejší. Hradnému pánovi Vendelínovi Drugethovi sľubovali hviezdy dlhý život a slávu na bojovom poli. Drugeth sa spokojne usmieval. Menej spokojní však boli ľudia v dedinách a mestách v okolí hradu Jasenov. Meno Drugeth vyvolávalo strach a nenávisť. Bol voči každému krutý a nespravodlivý.

Ústnym podaním sa zachovala legenda. V oklieštenej podobe ju poznajú aj dnes tí najstarší pamätníci. Mnícha z Florencie oslepila náhodná strela z kuše, ktorú vystrelil Drugeth. Hradný pán mnícha vyhnal z hradu. Nešťastník blúdil po lese až sa dostal k prameňu. Voda vábivo žblnkotala akoby volala slepca. Keď sa napil a umyl si tvár, vrátil sa mu zrak. Lesom sa ozval výkrik radosti - vidím, Bože, ja vidím... Zbožný ľud na tomto mieste postavil kaplnku a vzdával Všemohúcemu vďaku modlitbou. Iba Vendelín sa škaredo škeril. Kaplnku postavili na jeho pozemku a jeho sa nespýtali. Keď sa raz vracal so svojou družinou z poľovačky, kaplnku dal zbúrať. Pritom sa však jeho kôň splašil a hradný pán si zlomil ruku. Lekári, ránhojiči boli bezmocní. Ruka puchla a bolela. Drugeth klial a nadával. Potom však stíchol, začal myslieť na Boha. S pokorou v hlase dal zavolať mnícha a prosil ho o odpustenie. Hviezdospytec mu poradil, aby sa nechal odniesť k studničke - slaničke. Stalo sa. Drugeth boľavú ruku namáčal v slanej vode. Po čase ruka odpuchla a prestala bolieť. Kedysi krutý bezbožník sa úplne zmenil. Na mieste, kde dal zbúrať kaplnku nechal postaviť kláštor "s výhľadňou na nebo". Drugeth tam často chodil za mníchom, ktorý sledoval nočnú oblohu, robil si poznámky a výpočty.

Tí dvaja sa po čase zblížili. Vendelín Drugeth sa z krutovládcu zmenil na mierneho a zbožného človeka, ktorý s údivom načúval slovám mnícha.

Ježiš Kristus vykonal celý rad takých zázrakov, aký sa stal tebe, Vendelín. Premenil vodu na víno v Káni Galilejskej, vyhnal kupcov z chrámu v Jeruzaleme, uzdravoval chorých. Môj dedo i pradedo boli hviezdospytcami, ktorí sa snažili z úcty a vďaky zostrojiť Kristov horoskop. Výpočty a pozorovania hviezd som zdedil od mojich predkov. Drugeth zbožne načúva. Mnohému nerozumie. A mních pokračuje... Veľká noc roku 33 n. l. Vtedy Ježiš predpovedal svoje utrpenie i Nanebovstúpenie a pri Poslednej večeri, ktorá sa konala na Veľkú noc ustanovil najsvätejšiu sviatosť oltárnu. Potom vystúpil so svojimi mučeníkmi na horu Olivetskú, aby si spolu uctili Veľkonočné sviatky. Cestou ho však vojaci zajali, uväznili a bičovali. Bol pribitý na kríž a na hore Kalvária zomrel pred očami vojakov a ľudu, ktorý sem prišiel z Jeruzalema a okolia. Podľa proroctva v tretí deň vstal z mŕtvych, vystúpil zo skalného hrobu. Potom so svojimi vernými sa vybral na horu Olivetskú, aby tu vystúpil na nebesia a posadil sa po pravici Boha ako pravý a verný Syn Boží...

Drugeth netají svoju nevedomosť, ale vidno na ňom zmeny. Stal sa veriacim. Prosí mnícha, aby mu vyjavil Kristov horoskop. A mních zoraďuje tabuľky s výpočtami. Podľa záznamov v knižnici parížskeho arzenalu sa Ježiš Kristus narodil o polnoci z 24. na 25. decembra, z čoho zrejme vychádzali aj výpočty Francesca de Lastabili, prapredka mnícha z Florencie. Iba neskôr sa ukázalo, že tento údaj je nesprávny. Ježiš Kristus sa narodil v inej ročnej dobe. Podľa Biblie sa Ježiš narodil z Panny, v Betleheme v jasličkách a na slame. Hviezdospytecká, teda astrologická charakteristika súhvezdia Panny charakterizuje - slamu, obilie, domáce zvieratá, maštaľ. Aj mesto Jeruzalem spadá pod vládu súhvezdia Panny. Mestečko Betlehem spadá do 30 stupňa tohto súhvezdia. Traja mudrci hviezdospytci preto mohli presne určiť miesto narodenia. Trojkráľová koleda znie takto: "... a ty čierny, ty tam vzadu, nevystrkuj na nás bradu". Mníchov horoskop Ježiša sa počíta na 23. september, keď sa Saturn nachádzal v konjunkcii so Slnkom a v opozícii s Jupiterom v polnočnom čase. Človek narodený v tejto konštelácii je družný, prívetivý a prispôsobivý. Je kritický a ľahko ovláda cudzie jazyky. V ľúbostnom živote nebude mať úspech. Zostane starým mládencom. Bude ho zaujímať filozofia, okultizmus a náboženstvo. Bude celý nasiaknutý túžbou pomôcť ľudstvu. Veľmi bude túžiť po rovnováhe, pravde a spravodlivosti. Bude mať sklony k omamným jedom. Jeho život bude krátky, možno očakávať zlú alebo násilnú smrť...

Rákocziho generál Szirmai hrad Jasenov obliehal a v roku 1644 aj dobyl. Mnícha z Florencie však nenašiel. Dal prehľadať všetky zákutia hradu, ale mnícha nikto neobjavil. Akoby sa prepadol do zeme. V skutočnosti tomu aj tak bolo. Vendelín Drugeth ukázal mníchovi podzemnú chodbu, ktorá viedla až k okraju lesnej húštiny.

Hrad Jasenov sa neskôr dostal do rúk rodiny Barkóczy, potom sa do hradu nasťahovala grófska rodina Andrássyovcov. Ako zaujímavosť ešte spomenieme, že istý čas hrad bol v područí generála Szirmaia, ktorý jeho podzemné priestory nechal dôkladne prekopať. Ľudia z okolitých dedín, ktorí tam pracovali tvrdili, že žiadne poklady ani spisy sa nenašli. Ktohovie, záhady sú preto záhadami, že ich nikto neobjasní...

Info zo stránky www.hrady.sk ,dňa 10.9.2008

V rámci projektu SPZ 2008 sme navštívili hrad Jasenov, kde sme mapovali problém tejto hradnej zrúcaniny. Výsledným produktom projektu bude zborník mapujúci a zhrňajúci, kde sa na hradoch Slovenska niečo dialo, robí, alebo sa plánuje diať na jeho záchranu.

Fotogaléria z mapovania hradu TU :
http://lietava.rajce.idnes.cz/Hrad_Jasenov_10.septembra_2008/

Poznámka : Bolo by fain hrad aspoň očistiť od náletovej vegetácie !!!

Odkazy na internetové stránky -informácie o  hrade  Jasenov :

http://www.zamky.sk/?q=node/3&;mon=702126

http://kamvyrazit.szm.sk/humenne/hradyazamky/hrad_jasenov_jasenovsky_hrad_jasenov/ - videonahrávka

 http://www.slovenskehrady.sk/?show=object&;which=Jasenov

Rok 2008

Pred hlavnou bránou bola umiestnená informačná tabuľa, ktorú zabezpečili skauti v rámci projektu Odklínanie Východoslovenských hradov. Sú na nej zaujímavé fotografie  a maketa ako hrad vyzeral v minulosti (rekonštrukcia hradu) :

Dátum vloženia: 11. 11. 2019 5:53
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 11. 2019 6:00
Autor: admin prevod

ZAUJÍMAVOSTI

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2
1
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Zber odpadu

Odpady

Info e-mailom

Novinky e-mailom