Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Zmluvy do 4/2022

 Register zmluv, faktur, objednávok:  https://www.rzof.sk/jasenov_humenne

Zmluvy

Vyvesené: 26. 4. 2022 Dátum zvesenia: 12. 5. 2022
Vyvesené: 26. 4. 2022 Dátum zvesenia: 12. 5. 2022
Vyvesené: 12. 4. 2022 Dátum zvesenia: 28. 4. 2022
Vyvesené: 31. 3. 2022 Dátum zvesenia: 16. 4. 2022
Vyvesené: 28. 2. 2022 Dátum zvesenia: 16. 3. 2022
Vyvesené: 24. 2. 2022 Dátum zvesenia: 12. 3. 2022
Vyvesené: 16. 2. 2022 Dátum zvesenia: 4. 3. 2022
Vyvesené: 9. 2. 2022 Dátum zvesenia: 25. 2. 2022

ZAUJÍMAVOSTI