Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Výrub drevín

Výrub drevín upravuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (miestne príslušnej obce), ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

 
V zmysle § 47 ods. 4 zákona sa súhlas na výrub dreviny  nevyžaduje
 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody
 •  ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 • na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom 78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
 • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný.

V zmysle § 47 ods. 5 zákona sa ustanovenie odseku 4 písm. a) nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

Potrebujete
 • situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť
 • kópia Listu vlastníctva
 • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom
Lehota na vybavenie
 • v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní
Poplatok
 • 10,00 € fyzické osoby
 • 100,00 € právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie
Vzorové tlačivo

 


Legislatíva
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zber odpadu

zber odpadu