Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Ukrajina

Novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

Aktualizované 6. 4. 2022


Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.  

Príspevok  sa poskytuje vo výške

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

  • vlastníci  bytov a rodinných domov.
  • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty);
  • obce a vyšie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie).

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022. 

 

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

  • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;
  • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
  • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
  • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je čestné vyhlásenie oprávnenej osoby a kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“. Oprávneným osobám odporúčame na tento účel vyhotovovať pri podpise zmluvy najmenej 3 jej rovnopisy (1 pre oprávnenú osobu, 1 pre odídenca a 1 pre obec).

 

Ďalšie informácie a vzory tlačív nájdete na portáli  Ministerstva vnútra SR.

ukrajina

 

Prílohy

Najčastejšie otázky

prispevok-ubytovanie-FAQ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,67 kB

Manuál pre oprávnené osoby

ubytovanie-prispevok-manual.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,77 kB

Identifikátor odídenca

utocisko-ubytovanie-doklad.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 862,9 kB

Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi

ubytovanie-zmluva-cestne-vyhlasenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 33,47 kB

Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi

ubytovanie-zmluva.DOCX
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 51,04 kB

Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie FO pre obec

OO-FO-obec.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 77,5 kB

Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie PO pre obec

OO-PO-obec.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 78,5 kB

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zber odpadu

zber odpadu