Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Aktuálne opatrenia hlavného hygienika

 

Prehľad najdôležitejších zmien od 17. 2.2021

 • od 8. februára 2021 platí  COVID automat, okresy na Slovensku sú rozdelné a pravidelné aktualizované podľa rizikovosti na 4. stupne varovania,
 • zamestnanci a podnikatelia, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, sa musia preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 v okresoch:
  • vo IV. a III. stupni varovania (aktuálne aj okr. Humenné) – testom nie starším ako 7 dní,
  • v II. stupni varovania – testom nie starším ako 14 dní,
  • v I. stupni varovania – testom nie starším ako 21 dní,
 • od 17. februára 2021 sa mení režim na hraniciach, pri vstupe na územie Slovenskej republiky je každý prichádzajúci povinný nastúpiť do 14-dňovej karantény/izolácie,
 • najskôr na 8. deň izolácie je potrebné absolvovať RT-PCR test, ktorý ak bude negatívny, možno karanténu ukončiť,
 • 14 dňová izolácia platí aj v prípade úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou, aj keď je výsledok RT-PCR testu negatívny,
 • ruší sa zoznam menej rizikových krajín,
 • pribudli nové výnimky aj pre pendlerov zo vzdialenejších európskych krajín.

 

Najdôležitejšie zmeny zákazu vychádzania platné od 3. 3. 2021

 • zavádza sa nočný zákaz vychádzania s prísnejším režimom v čase od 20:00 hod. do 01:00 hod.,
 • ruší sa výnimka na vychádzky do prírody mimo okres,
 • pri nevyhnutnosti cestovať do práce je potrebné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,
 • zavádza sa povinnosť nosiť respirátor FFP2 od 8. marca 2021 v obchode a v hromadnej doprave a od 15. marca 2021 aj vo všetkých interiéroch (okrem domácnosti),
 • od 8. marca sa ruší výnimka, ktorá povoľuje pozitívnym na covid-19 vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne,
 • vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta,
 • výrazne sa zvýši policajná kontrola dodržiavania opatrení ako aj kontrola na hraniciach.

Od 3. marca 2021 sa menia viaceré opatrenia týkajúce sa zákazu vychádzania, pobytu v prírode, cesty do práce a iné. Posilňujú a zintenzívňujú sa kontroly na hraniciach Slovenskej republiky, ako aj kontroly dodržiavania opatrení. Všetky zmeny sú obsiahnuté v  novom uznesení vlády SR č. 123 (PDF, 344 kB).

Obmedzenia pre švrtý stupeň varovania (pre okres Humenné) 

 • pobyt v prírode je povolený bez testu, pobyt v prírode mimo okresu je zakázaný,  
 • na cestu do práce (ak osoba nemôže pracovať z domu/home office) je potrebný test, ktorý nie je starší ako 7 dní,  
 • školy zostávajú zatvorené, výučba prebieha len dištančnou formou.

automat

Pre všetky stupne varovania platí nasledovné

 • v obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.
 • Od 3. marca bude na Slovensku platiť zákaz vychádzania vo večerných hodinách od 20:00 h do 01:00 h nasledujúceho dňa. Zákaz vychádzania bude platiť aj od 5:00 h do 20:00, ale s viacerými výnimkami. Voľný pohyb bude aj naďalej možný v nočných hodinách od 01:00 h do 05:00.
 • test do prírody nepotrebuje osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo osoba mladšia ako 15 rokov a staršia ako 65 rokov, alebo osoba, ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ide o zdravotne ťažko postihnutú osobu, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, alebo osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 • zamestnanci škôl a školských zariadení sa musia preukážať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antiénového testu nie starším ako 7 dní (pri vstupe do zamestnania), test nepotrebuje osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 – platí od 8.2.2021 (výnimka je 4. stupeň, kde sú školy zatvorené).

 

Kedy nie je potvrdenie o negatívnom výsledku testovania potrebné

 • Na nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok. Povolená je aj cesta do drogérie, do obchodu s potrebami pre zvieratá. Test nie je potrebný ani pri ceste na zabezpečenie starostlivosti o deti, pri ceste na zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá. Na benzínovú stanicu
 • Obchody, pumpy, lekárne či drogérie treba navštíviť čo najbližšie od miesta bydliska.
 • Aktuálny test nie je potrebný na cestu do zdravotníckeho zariadenia, ak ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ale aj plánovanú zdravotnú starostlivosť, či preventívnu prehliadku. Test nepotrebuje ani sprevádzajúca o­soba.
 • Test nie je potrebný ani pri ceste na testovanie – no musí byť vykonané od 5. do 20. hodiny.
 • Výnimku má aj cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst.

 • Rovnako aj cesta, keď ide o starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného.

 • Na vychádzku so psom alebo mačkou možno ísť najviac do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska. Test nie je potrebný ani pri návšteve veterinára.
 • Pobyt v prírode je bez testu dovolený len v rámci okresu, ak je okres zaradený do I., II. alebo III. stupňa varovania. V čiernych okresoch je na vychádzku v prírode potrebný test. V čiernych okresoch majú výnimku len deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov.
 • Test ďalej nie je potrebný na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov.
 • Netreba ho ani na cestu za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť.
 • Platí to aj pri ceste rodiča alebo inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa, ktorá je realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov.
 • Test netreba ani pri zdravotnej vychádzke osôb starších ako 65 rokov, zdravotne ťažko postihnutých, ktorí sa pohybujú pomocou vozíčka, alebo osôb, u ktorých bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, osôb dispenzarizovaných so závažnou poruchou autistického spektra. Od domova sa môžu vzdialiť maximálne do 1 000 metrov. Na vychádzku s nimi môže ísť člen spoločnej domácnosti.
 • V prípade dostavenia sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní tiež nie je potrebný test.
 • Rovnako nie je potrebný aj pri ceste na súdne pojednávanie.
 • Rodič môže s dieťaťom do šiestich rokov absolvovať vychádzku do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska bez testu.

 

Cestovanie do SR od 17. 2. 2021

Režim na hraniciach pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa sprísňuje. 

 • každý prichádzajúci je povinný nastúpiť do 14-dňovej karantény,
 • najskôr na ôsmy deň môže absolvovať PCR test,
 • ruší sa zoznam menej rizikových krajín, 
 • ruší sa možnosť prekročenia hraníc so 72-hodinovým RT-PCR testom,
 • výnimky sú rozšírené aj pre pendlerov zo zdialenejších EU krajín a ďalšie skupiny osôb.

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Veľkú Britániu alebo Severné Írsko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.

Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb.

Vy alebo osoby, ktoré majú s Vami nariadenú domácu izoláciu môžete požiadať  všeobecného lekára alebo pediatra o vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19.

Izolácia sa končí

 1. obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 2. pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa,
 3. u detí do 10 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Aký je postup?

 1. najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 2. bezprostredne po vstupe na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky:
  • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  • v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
  • osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
 3. počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie webe http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 4. podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení;
 5. deti do 10 rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 6. osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

 

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Zber odpadu

zber odpadu

 

Info e-mailom

Novinky e-mailom