Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Moderné technológie pri zbere komunálneho odpadu

smetne nadoby

Obec Jasenov sa snaží dlhodobo napĺňať myšlienku ekologickejšieho prístupu samosprávy k prírode. K zberu a využívaniu dažďovej vody, výsadbe kvitnúcich kvetov, čisteniu chodníkov a potoka ručne bez chémie sa pridali aj smart technológie.


Spoločnosť na zber a likvidáciu odpadu ponúka smart technológie pri riešení odpadového hospodárstva. Služba Férové váženie zahŕňa množstevný zber komunálneho odpadu, pri ktorom sa eviduje jeho hmotnosť. Obec získa vďaka tomuto nástroju podrobnejšie údaje o produkcii a separácii odpadu.

Prostredníctvom unikátneho čipu umiestneného na zbernej nádobe (čierna nádoba na zmiešaný odpad) môže samospráva získať prehľad o hmotnosti vyprodukovaného odpadu domácnosťami a tiež o celkovom objeme vyzbieraného odpadu v obci. Po vyhodnotení výsledkov môžeme pre obyvateľov v budúcnosti optimalizovať poplatky za vývoz komunálneho odpadu. Separovaný odpad (plasty, kov, papier, sklo... ) ostáva naďalej bez poplatku. Monitorovať sa bude len zmiešany komunálny odpad v čiernych zberných nádobách.

 


Pre občanov nevznikajú žiadne povinnosti. Pracovníci spoločnosti Kosit, a.s. budú označovať smetné nádoby na komunálny odpad dňa 8. 12. 2021 a 9. 12. 2021. V uvedené dni nechajte nádoby (čierne bedne) pred plotom rodinných domov, aby k nim mali pracovníci prístup. Neoznačené nádoby nebudú pri ďalšom zbere odpadu vyprázdnené.


 

Každý občan vyhodil priemerne 446 kg odpadu, vytriedila sa len tretina

Každý obyvateľ Slovenska vyprodukoval v roku 2020 v priemere 446 kg komunálneho odpadu. Domácnosti vyprodukovali celkom 2,43 milióna ton komunálneho odpadu. Na Slovensku sa však postupne zvyšuje miera vytriedeného odpadu. V roku 2020 podiel vytriedených zložiek dosiahol 29 %, pričom ešte pred desiatimi rokmi sa pohyboval okolo 7 %. Z údajov zistených za rok 2020 vyplýva, že viac ako polovicu (54,4 %) z celkového vytriedeného odpadu v tonách predstavujú kovy a obaly z kovov, podiel odpadu z papiera je 14,4 %, zo skla 11,2 % a z plastov 9,8 %.

Množstevný zber motivuje občanov k zodpovednejšiemu nakladaniu s odpadmi a vyššej miere separovania.  Za uloženie komunálneho odpadu na skládke platia samosprávy poplatok podľa zákona o Environmentálnom fonde. Nízka miera vytriedenia odpadov znamená vyšší poplatok za uložený komunálny odpad. 

certifikát

ZAUJÍMAVOSTI