Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala za profesorov dvoch Jasenovčanov.

prof. Marcinčák

„...Veľmi sa prihováram za to, aby sa aj prostredie všetkých našich univerzít a vysokých škôl stalo miestom, kde vyučujúci a študenti vedú spolu dialóg a pestujú atmosféru akademickej prajnosti. Atmosféru, ktorá pomôže tomu, aby školy opúšťali vynikajúco pripravení absolventi, ktorí sa budú môcť skvele uplatniť v praxi.“

Tieto slová prezidentky republiky od dnešného dňa budú napĺňať aj profesor Ľubomír Guzi a profesor Slavomír Marcinčák, obaja pochádzajúci z našej obce.

Prof. PhDr. Ľubomír Guzi, PhD. sa narodil v roku 1972. Detstvo a mladosť prežil v Jasenove. V roku 1996 ukončil Pedagogickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov dejepis – ruský jazyk, v roku 2001 získal titul PhD. v odbore Slavistika - Slovanské jazyky, v roku 2003 vykonal rigoróznu skúšku a roku 2013 sa habilitoval na docenta v odbore Slovanské jazyky a literatúry

Od roku 2001 pôsobí na Prešovskej univerzite a vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa zameriava na ruský jazyk a jeho morfológiu, lingvokulturológiu vo vzťahu k ruskému jazykovému prostrediu a dejiny a geografiu Ruska. Prezidentka Slovenskej republiky ho za profesora vymenovala 18. novembra 2020.

Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. sa narodil v roku 1975 a taktiež vyrastal v Jasenove. V roku  1999 absolvoval na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach študijný odbor: Hygiena potravín, v ktorom v roku 2005 získal titul PhD a v roku 2011 sa v tomto odbore aj habilitoval. Od roku 1999 vedecky a pedagogicky pôsobí na Katedre hygieny a technológie potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V rokoch 2014 – 2017 bol generálnym riaditeľom Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne. Prezidentka Slovenskej republiky ho za profesora vymenovala 18. novembra 2020.

prof. Marcinčák

prof. Guzi

ZAUJÍMAVOSTI