Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Stanovisko obce Jasenov - preložka cesty I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa, k správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie

Správa o hodnotení vplyvov na uvedenú preložku cesty bola verejne prerokovaná na spoločnom stretnutí občanov a navrhovateľa -Slovenskej správy ciest a prizvaných orgánov 9.12.2011 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Jasenove. V marci 2011 sa konalo podobné prerokovanie projektovej dokumentácie obchvatu mesta Humenné cez kataster obce Jasenov, pričom boli pozvaní aj zástupcovia mesta Humenné. Za mesto sa nezúčastnil vtedy nikto,po zaslaní pozvánky mesto nevyslalo zástupcu ani teraz. Stanovisko obce Jasenov v plnom znení.

V zmysle Vášho listu 7141/2010-3.4/ml a v zmysle §35 ods.1 zákona Vám zasielame stanovisko občanov obce Jasenov na základe verejného prerokovania dňa 9.12.2011 za účasti pozvaných orgánov, v nasledovnom znení :
Po preštudovaní „Správy o hodnotení vplyvov“ I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa preložka cesty, hlavne časti IV.- I/74 Strážske juh -Humenné, nakoľko sa bezprostredne dotýka aj nášho katastra, starosta obce, obecné zastupiteľstvo ako aj občania obce Jasenov sú jednoznačne za variant „B“ – modrý, ktorý oproti variantu „A“ v tomto úseku je nepochybne výhodnejší čo sa týka nákladovosti aj vplyvov na životné prostredie . Samotná „Správa“ to potvrdzuje, kde v pozitívach pri variante „B“- modrý ,popri rieke Laborec, je uvedené:
- najnižšie investičné náklady
- menší záber lesnej pôdy
- nižšia miera zaťaženia obyvateľstva hlukom, menšia výmera protihlukových stien
- výhodnejší z hľadiska vplyvov na horninové prostredie
Aj pri negatívach oboch variánt je „výhodnejší“ variant „B“ modrý, ktorý bol „ohodnotený“ šiestimi negatívami, v prípade variantu „A“ cez kataster obce Jasenov je to 9 negatív.
Čo je ale podstatné ,preložka I/74 Strážke juh-Humenné, variant „A“-červený, má vyššie investičné náklady, trasa je vedená v blízkosti NPR Humenský Sokol a približuje sa k územiu európskeho významu Humenský Sokol a Humenská kde platí 5.stupeň ochrany, taktiež protihlukové opatrenia je potrebné dobudovať na dlhšom úseku.
Tieto negatíva svedčia o tom, že tak po stránke ochrany prírody a krajiny, tak aj po stránke vplyvov na životné prostredie dotknutého obyvateľstva, je variant „A“ nevýhodnejším riešením, avšak v „Správe“ je doporučeným variantom v úseku I/74  Strážske juh – Humenné.
Variant „B“-modrý,  prechádza popri rieke Laborec a priemyselnej zóny v trase, ktorá bola pred rokmi na to predurčená a súhlasilo s ňou  mesto Humenné aj obec Jasenov v roku 2009 na verejnom prerokovaní a mesto Humenné túto trasu má aj vo svojom územnom pláne.
Čo sa týka asanácie podnikateľských subjektov a čerpacej stanice v prípade variantu „B“- ako uvedeného negatíva v Správe, tieto podnikateľské subjekty neinvestovali do objektov, nakoľko s tým počítali už dlhšiu dobu, že obchvat bude mať túto podobu a trasu. Sú to staré budovy na brehu Laborca, čerpacia stanica PHM tiež bola postavená bezprostredne v blízkosti rieky Laborec v rozpore zo stanoviskami občanov mesta Humenné.
Preto Vás žiadame o prehodnotenie  jednotlivých variánt na trase I/74 Strážke juh-Humenné na základe posúdenia vplyvov hlavne na občanov, na prírodu a na zásahy, ktorých realizácia by mala byť nepochybne na strane obyvateľov a okolitej krajiny.
Na strane 211 „Správy“ sa uvádza :
„...rozdiely medzi variantnými riešeniami sú v niektorých prípadoch minimálne. Táto skutočnosť sa prejavila najmä pri posudzovaní úseku IV. Strážske juh – Humenné, kde vzhľadom na minimálny rozdiel môžeme obe variantné riešenia považovať za porovnateľné.“
Na variant „A“- červený, ktorý je navrhovaný  cez kataster obce Jasenov, bolo v tomto roku mestom Humenné vydané na stavbu I/74 Brekov-Humenné územné rozhodnutie č. 290/2011-MI zo dňa 24.6.2011. Na základe odvolania obce Jasenov a Priemyselného parku Chemes Humenné,s r.o., Krajský stavebný úrad v Prešove preskúmal uvedené rozhodnutie mesta Humenné a podľa § 59 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodnutie zrušil s konštatovaním, že predmetné rozhodnutie nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a nebolo vydané v súlade so zákonom. Rozhodnutie Krajského stavebného úradu pripájame v prílohe. Viackrát sme na túto skutočnosť v minulosti upozorňovali, že navrhovaná trasa „A“, tak po stránke vplyvov na životné prostredie, nákladovosti stavby ale aj legislatívy nie je správnou alternatívou.
Podotýkame, že obec Jasenov je za rozvoj cestnej infraštruktúry v problematickej cestnej sieti od Prešova po Ubľu a v zmysle toho  doporučuje v úseku IV.-I/74 Strážske juh-Humenné variant „B“-modrý a nesúhlasí s doporučeným variantom „A“-červeným v tomto úseku.

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zber odpadu

zber odpadu