Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Prírodné pamiatky

Národná prírodná rezervácia Humenský Sokol

Prírodná pamiatka, vyhlásená v roku 1995. Ochrana 35 metrov dlhej jaskyne nachádzajúcej sa v NPR Humenský Sokol. Je významná z historického hľadiska, verejnosti je prístupná. Národná prírodná rezervácia, vyhlásená v r. 1980, rozloha 241 ha. Ochrana zalesneného Sokola budovaného vápenitými pieskovcami a zlepencami kriedy so skalnými, trávnatými, lesostepnými a lesnými biocenózami. Na základe nového zákona NR SR číslo 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prekategorizované na národnú prírodnú rezerváciu.

Rezervácia sa rozprestiera na lesnej pôde v katastrálnych územiach obcí Humenné, Jasenov, Chlmec a Ptičie. Jeho rozloha je 541,50 hektárov. Dôvodom pre vyhlásenie tohoto územia za chránené bola najmä pôvodnosť a druhová bohatosť jeho rastlinstva a živočíšstva. Na relatívne malej ploche sa tu vďaka vápnitému horninovému podkladu a rôznosti pôdnych a mikroklimatických podmienok vytvorila celá mozaika prírodných spoločenstiev, navzájom vyvážených s prostredím. Podľa „zürišskomontpellierskej geobotanickej“ školy sa tu nachádzajú spoločenstvá zväzov „bukové lesy vápnomilné“ a „dubové xerotermofilné ( sucho-teplomilné ) lesy submediteránne a skalné stepi“. Podľa lesníckej typologickej školy prof. A. Zlatníka sa tu nachádza 6 lesných typov skupín - dubové bučiny, bukové dúbravy a drieňové dúbravy. Vedúcou drevinou je dub plstnatý.Lesný porast predstavujú drieňové dubiny prechádzajúce až do bučín. Zriedkavé druhy fauny a flóry. Na vrcholcoch pohoria (Tri skaly, Červené skaly), sa v hojnom počte vyskytuje skoro na jar poniklec slovenský.

Náučný chodník Humenský Sokol

Tematické zameranie: prírodovedný, ochranársky
Typ: so sprievodcom, textový, grafický, letný, zimný, okružný

• Náročnosť: stredne náročný
• Prevýšenie: 257 m
• Počet zastávok: 10
• Dĺžka trasy: 3,5 km
• Chránené územie: NPR Humenský Sokol
• Geomorfologický celok: Vihorlatské vrchy
• Okres: Humenné

Východisko: okraj lesného porastu oproti parkovisku pri hoteli Na Podskalke v blízkosti mesta Humenné,ale aj z Jasenova popri jaskyni Dupna, ale aj inými prístupmi z obce. Zaujímavosti náučného chodníka: drieňové dubiny s dubom plstnatým, spoločenstvá skalných stepí a vápencových skál (karbonátové zlepence)

Jaskyňa Dupna je jedinečným prírodným útvarom na trase náučného chodníka v Humenských vrchoch. Tento geomorfologický výtvor predstavuje pozoruhodnú dutinu v karbonátových zlepencoch centrálno-karpatského paleogénu. Jaskyňu tvorí jediná sieň s pôdorysom 20 x 17 metrov. Vchod do nej tvorí mohutný portál s výškou približne 4 metrov. Rovné dno tvorí prašný sediment, ktorého významnou súčasťou je istotne i vyvetraný vápnitý matrix (tmel). Vírivou činnosťou vody vznikli v strope jaskyne dutinky nazývané aj “obrie hrnce”. Jaskyňa je verejnosti neprístupná.

V jaskyni zimuje šesť druhov netopierov: podkovár malý, netopier obyčajný, netopier ostrouchý, netopier brvitý, večernica pozdná a uchaňa čierna.  Nad jaskyňou sa nachádza ešte jedna – menšia Horná jaskyňa, ktorá už dnes nie je prístupná nakoľko je vchod do nej už zasypaný.

Na území vtáčieho územia sa zakazuje vykonávať činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým CHVÚ vyhlásilo od 1.8.2004, ustanovuje zoznam týchto činností vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu. Z celkovej rozlohy 53 944 ha CHVÚ Vihorlat patrí aj katastrálne územie obce Jasenov do tejto chránenej lokality.

Vďaka zachovalosti územia je táto oblasť domovom vzácnych druhov flóry i fauny.  V jarnom období kvitne najmä na vlhších miestach bleduľa jarná karpatská, korunkovka strakatá, dobre sa darí prilbici moldavskej, či kosatcu trávolistému pašachorovitému. Pre pohorie Vihorlatu je typická telekia ozdobná, zaujímavé a ochranársky veľmi cenné sú hrebeňové a vrcholové porasty. 

K najvzácnejším vtáčim druhom, vyskytujúcich sa na tomto území, patria hadiar krátkoprstý, orol krikľavý, sova dlhochvostá, ďateľ bielochrbtý alebo bocian čierny. Ďalšie hniezdiace druhy sú napríklad hadiar krátkoprstý, orol krikľavý či lelek lesný. Z európsky významných druhov chrobákov to sú bystruška potočná, fuzáč veľký, z motýľov modráčik stepný a z netopierov je to najmä netopier brvitý, uchaňa čierna, netopier obyčajný, netopier veľkouchý.

Jasenovská bučina je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody CHKO Východné Karpaty. Nachádza sa v katastrálnom území obce Jasenov a bola zriadená na ochranu lesných komplexov na karbonátových horninách. Územie bolo vyhlásené v roku 1993 na rozlohe 21,47 ha.  Geomorfologicky a biologicky mimoriadne cenný priestor so vzácnymi rastlinnými spoločenstvami. V rámci Slovenska sa lokalita uvádza ako najnižšie položené miesto výskytu jelenieho jazyka celistvolistého.

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Zber odpadu

zber odpadu