Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Štatút obce

OBEC JASENOV

ŠTATÚT OBCE JASENOV

Obecné zastupiteľstvo v Jasenove na základe samosprávnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR  a podľa ust. § 11 ods.4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Jasenov, tento Štatút Obce Jasenov.

PRVÁ HLAVA

§ 1

Úvodné ustanovenia

1.  Štatút obce Jasenov upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady jej hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu obce a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien, ochranu a tvorbu životného prostredia.

2.  Štatút obce Jasenov je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Právne postavenie a územnosprávne členenie obce

1.  Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Zmeny územia obce Ruskovce možno vykonať  len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2.  Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a všeobecne záväzných nariadení obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými zdrojmi.

3.  Obec má právo združovať sa s inými mestami a obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

4.  Obec má právo na svoje vlastné obecné symboly. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len s jej súhlasom.

5.  Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1.  Obyvateľom obce Jasenov je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

2.  Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností.

3.  Tieto sú definované v úst. § 3 ods. 2 zák. c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Spôsob ich výkonu ustanovuje § 4 ods. 2 citovaného zákona.

4.  Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.  Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt a tiež ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

6.  Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4

Samospráva obce Jasenov

1.  Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, a tiež všetky záležitosti, ktoré upravuje osobitný zákon ako jej samosprávnu pôsobnosť, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo ak to zákon neukladá inej právnickej alebo fyzickej osobe (§ 4 ods. 1 zák. SNR c. 369/1990 Zb.).

2.  Samosprávu obce Jasenov vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a)  orgánov obce,

b)  miestnym referendom,

c)  verejným zhromaždením obyvateľov obce.

3.  V záujme svojho rozvoja a pri plnení úloh samosprávy obec spolupracuje s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými či fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

§ 5

Miestne referendum v obci

1.  Miestne referendum je hlasovanie obyvateľov obce Jasenov o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2.  Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:

a)  zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b)  odvolanie starostu (§ 13a ods.3 zákona o obecnom zriadení),

c)  petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície,

d)  zavedenie alebo zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,

e)  obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

3.  Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa ho zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.

4.  Podrobnosti o organizácii miestneho referenda ustanoví obecné zastupiteľstvo.

§ 6

Verejné zhromaždenia obyvateľov obce

1.  Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti.

2.  Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vtedy:

 • ak o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,
 • ak o to požiadajú min. 3 poslanci obecného zastupiteľstva.

3.  Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

4.  Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

5.  Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na obecnom úrade, v obci, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.).

6.  O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

§ 7

Vzťah štátu a obce

1.  Štát môže zákonom preniesť na obec niektoré úlohy štátnej správy, hlavne ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. Takýto prenesený výkon štátnej správy na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.

2.  Vo veciach preneseného výkonu štátnej správy pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb koná obec podľa zákonov a iných všeobecne platných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

3.  Dozoru štátu podlieha obec v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

DRUHÁ HLAVA

§ 8

Majetok obce

1.  Majetok obce Jasenov tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.

2.  Majetok obce slúži na plnenie jej úloh, možno ho použiť najmä na verejné účely,  na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť jej samosprávnych orgánov.

3.  Obec Jasenov môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.

4.  Darovanie nehnuteľného majetku obce Jasenov je neprípustné, ak to osobitný predpis neustanovuje inak.

5.  Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

6.  Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

§ 9

1.  Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom vlastníctve či vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb ktorý bol obci zverený, v prospech rozvoja obce a jej občanov a v záujme ochrany a tvorby životného prostredia.

2.  Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľadovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:

 • udržiavať a užívať majetok,
 • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

3.  Pri obcou zriadených či založených rozpočtových a príspevkových organizácií,  ako aj u právnických osôb s majetkovou účasťou obce, je obec povinná kontrolovať nakladanie   s majetkom obce.

4.  Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

§ 10

1.  Za používanie majetku obce je možné vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

2.  Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú Zásady hospodárenia  s majetkom obce Jasenov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

 • majetok obce Jasenov,
 • nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,
 • postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,
 • správu majetku obce,
 • hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
 • nakladanie s cennými papiermi,
 • aukčný predaj vecí vo vlastníctve obce,
 • kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce.

3.  Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.

TRETIA HLAVA

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 11

Financovanie

1.  Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

2.  Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

3.  Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, resp. z prostriedkov EÚ.

§ 12

Rozpočet

1.  Základom finančného hospodárenia obce Jasenov. je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo.

2.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

3.  Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli  v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 3 zák. SNR c. 369/90 Zb. v znení zmien a doplnkov).

4.  Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, výnosy rozpočtových  a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

5.  Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

6.  Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

7.  Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obec podľa osobitného zákona.

8.  Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi - Rozpočtovými pravidlami SR na príslušný kalendárny rok.

9.  Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

10.  Ročnú účtovnú závierku obce Jasenov overuje audítor (§ 9 ods. 4 zák. SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

§ 13

Rozpočtové provizórium

1.  Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

2.  Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

3.  Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Jasenov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

ŠTVRTÁ HLAVA

ORGÁNY OBCE JASENOV

§ 14

Základné ustanovenia

1.  Orgánmi obce sú:

a) obecné zastupiteľstvo,

b) starosta obce.

2.  Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť alebo zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány ktorými sú:

a)  obecná rada,

b)  komisie.

3.  Zriadeným orgánom určuje náplň práce obecné zastupiteľstvo.

4.  Obecné zastupiteľstvo podľa potreby môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary ustanovené osobitným zákonom.

5.  Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo (§ 18 zák. SNR c. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

§ 15

Obecné zastupiteľstvo

1.  Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Jasenov zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce Jasenov.

2.  Obecné zastupiteľstvo v Jasenove má 5 poslancov.

3.  Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 16

Úlohy obecného zastupiteľstva

1.  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Jasenov  a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa ust. § 11 ods. 4 zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

2.  Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods.1 zákona SNR c. 369/1990 Zb., rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci  zo štátneho rozpočtu.

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných prepisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a ods. 4 zák. SNR c. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov podľa § 11a ods. 1 písm. c/ citovaného zákona,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f)  vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce  a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

g) uznášať sa na nariadeniach obce,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods.1,

i)  určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami  na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j)  voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l)  zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať  a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce  v právnickej osobe, v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

m)  zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

n) udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

o) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

3.  Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

4.  Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania obecného zastupiteľstva, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jasenove.

§ 17

Starosta obce

1.  Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná a jeho funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

2.  Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

3.  Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa §12 ods. 6. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

§ 18

Zástupca starostu

3.  Starosta obce Jasenov má jedného zástupcu, ktorého svojím zastupovaním poverí starosta na celé funkčné obdobie a to z radov poslancov obecného zastupiteľstva.

4.  Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti  na výkon funkcie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak tak urobí, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

5.  Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

6.  Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

7.  Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (§ 13a ods.1 písm. c až i), plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

1.  Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

2.  Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

3.  Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

§ 20

Obecný úrad

1.  Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva  a starostu , ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

2.  Obecný úrad najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a je podateľňou  a výpravnou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva  a ostatných orgánov samosprávy,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Prácu obecného úradu riadi starosta.

3.  Pri väčšom počte zamestnancov obecného úradu môže obec zriadiť funkciu prednostu obecného úradu. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

4.  Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

§ 21

Hlavný kontrolór obce

1.  Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

2.  Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie:

a) poslanca,

b) starostu,

c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

d) iného zamestnanca obce,

e) podľa osobitného zákona.

3.  Rozsah kontrolnej činnosti kontrolóra obce stanovuje § 18d zákona SNR c. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a pravidlá jeho kontrolnej činnosti ustanovuje osobitný zákon.

4.  Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení, najmä:

a) vykonáva kontrolu:

 • hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom obce a s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia prijatých uznesení,

b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve.

5.  Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

PIATA HLAVA

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA

§ 22

Úvodné ustanovenia

1.  Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov určujú osobitné právne predpisy.

2.  Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce a jej obyvateľov. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 23

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1.  Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

2.  Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí uplynutím funkčného obdobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, ak sa počas roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Zánik mandátu poslanca uvádza § 25 ods.2 zákona c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 24

Práva a povinnosti poslancov

1.  Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

b) interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c) požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

f)  požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2.  Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3.  Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

4.  Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 25

Náhrady poslancov

1.  Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

2.  Poslanec nesmie byt pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich  z pracovného pomeru.

3.  Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

ŠIESTA HLAVA

VZŤAH OBCE K OKOLIU

§ 26

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

1.  Spoločný záujem obce Jasenov a okolitých miest a obcí sa rieši dohodou obce so samosprávou dotknutých miest a obcí.

2.  Spolupráca obcí je možná na základe zmluvy uzavretej na uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí a tiež zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

3.  Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie. Ich spolupráca sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí.

4.  Obec môže k výkonu svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcich miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodných združení územných celkov alebo územných orgánov.

§ 27

Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami,

s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

1.  Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Okresnými úradmi, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavami, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou,  a pod.).

2.  Pri zabezpečovaní svojho rozvoja a prospechu vlastných občanov obec spolupracuje s podnikateľskými právnickými, fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré na jej území pôsobia.

SIEDMA HLAVA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO,

OBECNÉ VYZNAMENANIA A CENY, KRONIKA OBCE

PRVÁ ČASŤ

§ 28

Symboly obce

Symboly obce Jasenov sú :

a) erb obce,

b) vlajka obce,

c) pečať obce.

§ 29

Erb obce Jasenov

1.  Erb obce Jasenov má túto podobu: V zelenom štíte vznášajúci sa zlatý vrch so strieborným trojvežovým zlatostrechým čiernomurovaným hradom s čiernymi oknami a čiernou bránou, pred vrchom tri zelené listnaté prirodzené stromy, vpravo pri hrade zlatý ker.

2.  Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu  sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať:

 • úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
 • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
 • potvrdenie o zaplatení poplatku.

3.  Erb obce sa používa

a) na pečatidle obce,

b) na insigniách starostu,

c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Jasenov, ceny obce Jasenov a uznaniach obce Jasenov,

e) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Jasenove ,

f)  na označenie katastrálneho územia obce,

g) v rokovacích miestnostiach orgánov obce a v kancelárii starostu obce,

h) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce.

   Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

4.  Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.

5.  Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

6.  Obec Jasenov určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce ako aj výšku poplatkov a sankcie za jeho neoprávnené alebo nesprávne používanie.

§ 30

Vlajka obce Jasenov

1.  Vlajka obce Jasenov pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, žltej. V zmysle zásad slovenskej vlajkovej tvorby má pomer strán 2:3 a na konci dvojitý zástrih siahajúci do tretiny listu vlajky.

2.  Vlajku obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sienach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta , ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

4.  Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

5.  Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 6 zák. c. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní).

6.  Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

7.  Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byt dodržiavané nasledovné pravidlá:

a) zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b) na zástave nesmie byt žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak, alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

8.  Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

§ 31

Pečať obce Jasenov

1. Pečať obce Jasenov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom  "OBEC JASENOV ".

2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

3.  Pečať uschováva starosta obce.

DRUHÁ ČASŤ

§ 32

Čestné občianstvo, obecné vyznamenania a ceny

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a) Čestné občianstvo obce Jasenov,

b) Cena obce Jasenov,

c) Cena starostu obce Jasenov,

d) Odmeny.

§ 33

Čestné občianstvo obce Jasenov

1.  Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Jasenov.

2.  O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3.  O udelení cestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

4.  Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

5.  Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Jasenov.

6.  Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 34

Cena obce Jasenov

1.  Cena obce Jasenov sa udeľuje za:

 • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
 • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce jej propagáciu doma i v zahraničí,
 • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.

2.  Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byt riadne odôvodnené.

3.  Cenu obce Jasenov tvorí plaketa s erbom obce a finančná odmena. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4.  Cenu obce Jasenov slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

5.  Cena obce Jasenov sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí troch rokov.

6.  Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

§ 35

Cena starostu obce Jasenov

1.  Cenu starostu obce udeľuje starosta obce vybraným občanom obce za ich úspešnú a záslužnú činnosť v prospech celej obce.

2.  Cenu starostu obce Jasenov tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

3.  Evidencia udelených cien sa vedie v Kronike obce Jasenov, ktorá má obsahovať mená, hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 36

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu  v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

§ 37

Kronika obce Jasenov

1.  Kronika obce Jasenov sa vedie v úradnom jazyku, ručne písanou formou.

2.  Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch.

3.  Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

4.  Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta obce.

5.  Text jednotlivých polročných zápisov do kroniky schvaľujú poslanci obecného zastupiteľstva.

ÔSMA HLAVA

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 38

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1.  Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu, alebo inú materiálnu pomoc.

2.  Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje pomoc od fyzických a právnických osôb.

3.  Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4.  Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom poverených pracovníkov obce v spolupráci s ďalšími fyzickými a právnickými osobami a organizáciami štátu.

5.  Starosta obce môže uložiť fyzickej a právnickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

6.  Fyzická a právnická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže voči obci uplatniť do 3 mesiacov odo dna zistenia nákladov, najneskôr však do 2 rokov od ich vzniku, inak uvedené právo zaniká.

DEVIATA HLAVA

§ 39

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.  Štatút obce Jasenov je základnou a najvyššou právnou normou obce Jasenov.

2.  Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byt v súlade s týmto štatútom.

3.  Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Jasenove 3/5 väčšinou všetkých svojich poslancov.

 


zobraziť viac
symboly obce  >>

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Zber odpadu

zber odpadu