Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Stavebná činnosť


 

Ohlásenie drobnej stavby

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu. 

Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m. Za drobné stavby sa považuje, napr. oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov, prístrešky, stavby na chov zvierat.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebujete
 • ohlásenie drobnej stavby,
 • list vlastníctva,
 • kópia z katastrálnej mapy, ktorá obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
 • jednoduchý technický opis stavby,
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o ohlásení drobnej stavby
Poplatok
 • 10 € pre fyzické osoby 
 • 30 € pre právnické osoby
Lehota na vybavenie
 • do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia
Vzorové tlačivo

 

 

Územné rozhodnutie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá územné rozhodnutie.

Druhy rozhodnutia:

 • rozhodnutie o umiestnení stavby
 • rozhodnutie o využití územia
 • rozhodnutie o chránenom území alebo ochrannom pásme
 • rozhodnutie o stavebnej uzávere
Potrebujete
 • návrh na vydanie územného rozhodnutia,
 • záväzné stanovisko obce
 • situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia s vyznačením odstupov od hraníc pozemkov
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniac
 • list vlastníctva, resp. písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
 • zoznam účastníkov územného konania s presnými adresami,
 • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí.
Poplatok
 • 10 €
Lehota na vybavenie
 • v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní (v prípade prerušenia konania lehoty neplynú)
Vzorové tlačivo
 •  

 

 

Stavebné povolenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebujete
 • žiadosť o stavebné povolenie
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie
Poplatok
 • 50 € za rodinný dom
 • 30 € za garáže s jedným alebo dvoma miestami
 • 30 € za prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
 • 50 € za stavby s doplnkovou funkciou (prístrešky, sklady, letné kuchyne, bazény ...)
 • ďalej podľa sadzobníka v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Lehota na vybavenie
 • v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní (v prípade prerušenia konania lehoty neplynú)
Vzorové tlačivo
 •  

 

 

Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia  (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Potrebujete
 • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Poplatok
 • 35 € za rodinný dom
 • 20 € za garáže s jedným alebo dvoma miestami
 • 20 € za prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
 • 20 € za stavby s doplnkovou funkciou (prístrešky, sklady, letné kuchyne, bazény ...)
 • ďalej podľa sadzobníka v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Lehota na vybavenie
 • v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní (v prípade prerušenia konania lehoty neplynú)
Vzorové tlačivo

 

 

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebujete
 • ohlásenie stavebných úprav,
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
 • písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca,
 • jednoduchý technický opis úprav,
 • prílohy podľa tlačiva ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Poplatok
 • 10 € pre fyzické osoby 
 • 30 € pre právnické osoby
Lehota na vybavenie
 • 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia
Vzorové tlačivo

 

 

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Poplatok
 • 20 € pre fyzické osoby 
 • 50 € pre právnické osoby
Potrebujete
 • žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 • prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby
Lehota na vybavenie
 • 30 - 60 dní
Vzorové tlačivo

 

 

Terénne úpravy

Povolenie stavebného úradu vyžadujú také terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery. V prípade, že nedôjde k výraznej zmene vzhľadu prostredia alebo odtokových pomerov, postačí iba ohlásenie na príslušný úrad.

Konanie o povolení terénnych úprav začína stavebný úrad, na základe písomnej žiadosti stavebníka.

Potrebujete
 • doklad, ktorým stavebník preukazuje právo uskutočniť na pozemku terénne úpravy,
 • doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov,
 • územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán než stavebný úrad príslušný na povolenie terénnych úprav,
 • prílohy podľa tlačiva žiadosť o povolenie terénnych úprav.
Poplatok
 • 20 € pre fyzické osoby 
 • 100 € pre právnické osoby
Lehota na vybavenie
 • v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní (v prípade prerušenia konania lehoty neplynú)
Vzorové tlačivo

 

 


Legislatíva

Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)

§ 12 a 13 Vyhlášky č.: 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zber odpadu

zber odpadu