Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Náš hrad dostane dotáciu z Ministerstva kultúry SR

hrad

Dotácia je účelovo viazaná len na realizáciu projektu v roku 2012. Platná zmluva sa predloží v dohľadnej dobe za účelom realizácie projektu na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko na prácach počas 6 mesiacov by sa mali podieľať 12 nezamestnaní, ktorí sú v evidencii úradu práce.

Dotácia v zmluvy je určená na úhradu bežných výdavkov v nasledovnom členení :
- Oprava zvislých a vodorovných nosných konštrukcií
- Terénne úpravy
- Zameranie skutkového stavu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
- Architektonicko-historický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu
- Cestovné a prepravné
- Odmeny a osobné náklady odborného koordinátora pamiatkovej obnovy

V rámci projektového zámeru na rok 2012 sa predpokladá vykonávanie týchto prác na obnove hradu Jasenov :
1. Redukcia zelene v areáli hradu zameraná na pokračovanie v odstraňovaní náletovej zelene zahŕňajúcej výrub a výrez drevín a krovín, chemické ošetrovanie rezných rán drevín a krovín, udržiavanie  a kosenie hradného areálu vrátane odstraňovania drevitých náletov z korún múrov a ich otvorov.
2. Redukcia zelene v bezprostrednom okolí prístupovej cesty, zasahujúcej do jej profilu a udržiavanie a kosenie za účelom zachovania jej priechodnosti pre návštevníkov hradu ako aj pre dopravu materiálu potrebného na obnovu hradu.
3. Údržba prístupovej komunikácie spočívajúca v spevňovaní povrchu lesnej prístupovej cesty na hrad, vybudovaní a osadení cestných odrážiek na zvedenie odtokových vôd do okolitého lesného terénu
4. Murárske práce spočívajúce v doplnení muriva kaverien múrov, a to hlavne :
    a. pri vstupnej bráne pri päte kamenného portálu a pri vrchole záklenku portálu
    b. päta muriva a výpadky líca v priečke bašty 1. predhradia
    c. čiastočná obnova nadväzujúceho muriva priečky s cieľom spevnenia predchádzajúcej situácie
    d. triedenie a ukladanie voľných kameňov zo sutín v areáli hradu pre účely ich využitia pri     murárskych  prácach
    e. stavba lešenia v potrebnom rozsahu
    f. zriaďovanie vybavenia staveniska v nevyhnutnom rozsahu v polohe pri vyústení prístupovej cesty na hrad
   g. vybudovanie jednoduchého odpočívadla pre účely prehliadkovej trasy hradu
 

Vyššie uvedené práce budú vykonávané osobami so zodpovedajúcou kvalifikáciou a oprávnením pre dané činnosti.
Obec Jasenov a spolupracujúce OZ ZNZJH bude všetky tieto činnosti vykonávať v súlade s rozhodnutiami príslušných štátnych orgánov, najmä Krajským pamiatkovým úradom Prešov v súčinnosti a v pravidelnej spolupráci s nimi.

  
Občianske združenie „ Združenie na záchranu Jasenovského hradu“ dostalo aj ďalšiu dotáciu na rok 2012 od Nadácie Pontis v sume 850 Eur, ktorá je tiež účelovo viazaná a to na PHM, zakúpenie krovinorezu a na materiál pre zhotovenie drevenej latríny.

ZAUJÍMAVOSTI