Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Obchvat mesta Humenné - reakcia na článok v Korzári

Na základe uvedeného článku na adresu obce Jasenov a poslancov obecného
zastupiteľstva chceme reagovať na obsah a vyjadriť tak svoj postoj na uvedené tvrdenia čo sa týka obchvatu mesta Humenné a územných plánov Jasenova a Humenného.

V prvom rade starosta obce a poslanci Jasenova jednoznačne odmietajú tvrdenia, že
obchvat mesta viazne preto, že tam vlastnia poslanci pozemky. V dnešnej dobe sa
vlastníctvo parciel dá jednoducho zistiť cez katasterportal, preto nerozumieme
vyjadreniam pani primátorky mesta Humenné. Toto tvrdenie nie je podložené žiadnym
relevantným argumentom a nezakladá sa na pravde.
Poslanci obecného zastupiteľstva Jasenov plne rešpektujú názor občanov obce a ich
hlasovanie bolo v súlade s názorom väčšiny obyvateľov na problematiku obchvatu,
konkrétne na smerovanie trasy cez kataster obce. Neodmietajú ale obchvat vo variante
popri rieke Laborec, ktorý bol takto plánovaný zhruba 20 rokov dozadu a je ešte stále
zapracovaný do súčasného územného plánu mesta Humenné. Nový variant obchvatu
mesta cez jasenovský kataster sa dostal do návrhu v čase, keď sa začali realizovať prvé kroky plánovania Vtáčieho údolia. Dnes vieme, že Vtáčie údolie tu už nebude. Určite
nie vinou Jasenova.
Súčasný platný územný plán obce Jasenov poslanci schválili v januári 2011, pričom
celý proces tvorby a pripomienkovania trval viac ako 2 roky. Do tohto územného plánu sa dostala aj trasa obchvatu mesta, ktorá však v určitom úseku nie je trasovaná cez
kataster obce Jasenov, ale mesta Humenné. Naprojektovaná Dopravoprojektom je ale
cez kataster Jasenova. A tu je hlavný problém. Obec Jasenov má platný územný plán,
ktorý je v súlade s nadradeným územným plánom vyššieho územného celku Prešov už
2 roky. Treba tiež podotknúť, že návrh nového územného plánu Jasenova dostalo na
stôl v roku 2010 aj mesto Humenne na pripomienkovanie. Mesto nevznieslo žiadnu
pripomienku k trase obchvatu cez vlastný kataster v spornom úseku, čím vlastne
potvrdilo trasu obchvatu a aj uzemný plán Jasenova. Mesto teraz požaduje aby obec
Jasenov si dala zmeniť platný územný plán na náklady mesta a zároveň si dáva teraz
vypracovať svoj nový územný plán.
V obci sme v roku 2011 zvolali 2 verejne zhromaždenia občanov k problematike
obchvatu mesta Humenne za účasti Slovenskej správy ciest a Dopravoprojektu.
Pozvánku na obidve zhromaždenia dostalo aj mesto Humenne, ale nikto sa nezúčastnil,na čo v diskusii poukazovali aj občania obce, že predsa tu ide o obchvat mesta
Humenne.
Poslanci obecného zastupiteľstva Jasenov a starosta obce rešpektujú postoj občanov
obce ktorí podporujú variant obchvatu popri rieke Laborec s vyústením na Kramovej
a nie cez kataster obce. Občania prirodzene majú obavy o znehodnotenie svojich
pozemkov ale aj o dopad obchvatu na životné prostredie pri vstupe do obce v prípade
riešenia obchvatu cez kataster obce Jasenov. Samospráva obce Jasenov tiež rešpektuje platnú legislatívu a stavebný zákon ktorý je na strane obce Jasenov čo sa týka územného plánu, čo potvrdil aj Krajský stavebný úrad, keď v roku 2012 zrušil mestom Humenne vydane územné rozhodnutie k obchvatu mesta aj v dôsledku námietky obce Jasenov,
že naprojektovaná stavba nie je v súlade s územným plánom obce.
V žiadnom prípade tu nejde o vykonštruované fakty ani o ješitnosť poslancov obce
alebo starostu, touto reakciou na článok sme chceli poskytnúť niektoré informácie o
obchvate a vyvrátiť zavádzajúce nepravdivé tvrdenia.

Poslanci Obecného zastupiteľstva a starosta obce Jasenov

ZAUJÍMAVOSTI