Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

REFERENDUM 2023: Informácie pre voliča

referendum

O týždeň, v sobotu 21. januára, sa bude konať referendum o zmene Ústavy SR. Ľudia sa budú môcť v referende vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady.

 

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Prezidentka  Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. vyhlásila referendum,  ktoré sa  bude konať  v  sobotu dňa 21. januára 2023. Volebná miestnosť v sále kultúrneho domu v Jasenove bude otvorená v čase od 07:00 do 22:00 hod.

PRÁVO VOLIŤ

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

SPÔSOB VOĽBY

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:

  • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
  • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

VOĽBA POŠTOU

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia. Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).

 

AKO PREBIEHA HLASOVANIE?

Hlasovanie v referende sa koná v rovnakej miestnosti ako komunálne voľby. Po príchode do miestnosti volič preukáže svoju totožnosť, pričom za relevantný preukaz totožnosti sa považuje občiansky preukaz, doklad o pobyte cudzinca alebo pobytový preukaz občana Európskej únie. Okrsková komisia skontroluje totožnosť oprávneného voliča a po zázname do zoznamu oprávnených voličov odovzdá oprávnenému voličovi hlasovací lístok. Ak volič svoju totožnosť kvalifitkovane nepreukáže, hlasovanie sa mu neumožní.

Miestnosti konania referenda sú upravené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Každý oprávnený volič po tom, čo dostal hlasovací lístok, vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V priestore na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť súčasne s voličom nikto prítomný. Výnimkou je prípad oprávneného voliča, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať. Tento oprávnený volič má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného oprávneného voliča – nie však člena komisie ani zapisovateľa - aby za neho hlasovací lístok upravil. Oprávnený volič na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo „nie“.

Hlasovací lístok volič preloží a vloží do schránky na hlasovanie tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť hlasovací lístok do schránky, môže ho na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti do nej vložiť iný oprávnený volič, nie však člen komisie ani zapisovateľ.

PLATNOSŤ REFERENDA

Referendum bude platné v prípade, že sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov SR, čo predstavuje približne 2,2 milióna občanov. Na to, aby pre zvolávateľov bolo aj úspešné, musí viac ako polovica voličov, teda zhruba 1,1 milióna, za otázku hlasovať kladne. Po splnení týchto podmienok bude všeľudové hlasovanie úspešné a otázka sa dostane do zbierky zákonov.

 


Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

 

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zber odpadu

zber odpadu