Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Výročná správa o činnosti Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva v Jasenove pri plnení samosprávnych funkcií obce v roku 2011

Uplynulý rok bol v samospráve veľmi pestrý. Úspechy sa striedali s neúspechmi.
Rok 2011 bol prvým rokom volebného obdobia rokov 2011 – 2014. Bol poznačený dopadmi celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá bola bezpochyby aj krízou morálnou.

      Samospráva bola aj terčom útokov, musela brániť svoje princípy, obhajovať poslanie a presadzovať také opatrenia, aké sa v nevyhnutnej, ale v čo najmenšej miere dotknú občanov.
     Začiatok roka bol poznačený problémami pri spúšťaní veľmi náročnej akcie „Sčítanie obyvateľov, domov a bytov“, ktorú naša obec bezproblémovo zvládla.
V letných mesiacoch prebiehali rokovania a diskusie o návrhu MF SR na zmenu financovania miest a obcí prechodom na mix daní, čo malo za následok zasadnutie mimoriadneho snemu ZMOS.
     Zmena vo financovaní obce nebola schválená, zato bol však novelizovaný zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, ktorý bude platiť od 1.12.2012 a obec bude musieť prispôsobiť sadzby dane tomuto zákonu.
     Obecné zastupiteľstvo začiatkom roka schválilo Územný plán obce a obnovil sa proces prípravy plánovanej výstavby preložky cesty I/74 Brekov – Humenné, ktorá mala sčasti tvoriť obchvat Humenného. Svoj nesúhlas s trasou cez kataster obce  občania obce vyjadrili na zhromaždení občanov obce 28.3.2011. Obec je za alternatívu obchvatu, ktorá bola v minulosti plánovaná pozdĺž rieky Laborec s vyústením na Kramovej.

     Začiatkom roku bola v obci rozbehnutá anketa s návratkou, kde občania mohli vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s návrhom na upratovanie kostola a kopanie hrobov.
     Tento návrh prijali občania veľmi pozitívne a od apríla bola rozbehnutá zbierka na upratovanie kostola a kopanie hrobov. Počas roka sa ukázalo, že tento systém občanom plne vyhovuje.

      V apríli sa uskutočnila zbierka opotrebovaného šatstva pre nudzných ľudí, ktorú organizovala diakonia Broumov. Vyzbieralo sa 1,5 tony šatstva.

      Obec sa iniciatívne zapojila do programu distribúcie potravín, ktorý podporoval dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitli v ťažkej situácií. V Európskej únií sa  tento program  uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj SR. Hlavným cieľom distribúcie potravín bolo pomôcť osobám v núdzi tým, že im boli prostredníctvom charitatív-nych organizácií bezplatne dodané základné potraviny 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.
      V našej obci o túto pomoc spolu požiadalo 128 oprávnených žiadateľov z toho 17 žiadateľov poberateľov dávok v hmotnej núdzi a111 poberateľov dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahovala 305,00 €. Pre našich občanov sa nám vlastnými silami podarilo zabezpečiť distribúciu potravinovej pomoci, čím naši občania mali PP medzi prvými v okrese.
Pracovníci obce s nasadením vysokej dávky úsilia zabezpečili v troch etapách jej celý priebeh od zhromažďovania oprávnených žiadosti, cez dovoz a následne distribúciu, mnohým až priamo domov. Ich rukami prešlo 5.120 kg potravinovej  pomoci.
     
     V priebehu roka obec usporiadala niekoľko vydarených kultúrno-spoločenských akcií, ako napr. stretnutie na Jasenovskom hrade s občanmi obce Chlmec, Deň detí a Deň otcov, memoriál Dušana Kurilu a Jána Lupča, 18. ročník sotáckeho folklórneho festivalu, stretnutie s občanmi obce Staré pri kríži v Starian doline, október mesiac úcty k starším, predvianočné vystúpenie deti materskej školy, či silvestrovský ples.
     V auguste vzniklo Združenie na záchranu Jasenovského hrad, ktoré v mesiacoch septem-ber a október organizovalo pravidelné brigády na vyčistenie hradu a hradného kopca od nále-tových drevín a krovín.
     V rámci začatých Pozemkových úprav v katastrálnom území obce Jasenov od  polovice októbra boli doručované účastníkom  pozemkových úprav obce obálky s Výpisom registra pôvodného stavu v k. ú. Jasenov. Vlastníci mali možnosť počas októbra a novembra prísť na obecný úrad a za aktívnej pomoci pracovníčok obecného úradu  si mohli skontrolovať svoje vlastníctvo a prípadne nezrovnalosti uviesť na pravú mieru.

     Obecné zastupiteľstvo v priebehu roka zasadalo  12 krát, všetky zasadnutia boli uznášania schopné. Uskutočnili sa dve zhromaždenia občanov obce. 

HOSPODÁRENIE OBCE

     Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financo-vanie úloh a funkcií obce. Je organickou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zahŕňa finančné vzťahy nielen k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom obce, ako aj k jeho obyva-teľom, ale zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
     Finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu sú podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte.
     Rozpočet obce na rok 2011 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 9.12.2010, ktorý v zmysle § 9 odst. 3 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení bol zverejnený na informačných miestach obce.  Zo strany občanov k navrhovanému rozpočtu obce neboli vznesené žiadne pripomienky ani otázky.


príjmy: 232 880 € výdaje: 232 880 €

V priebehu roka bol rozpočet upravovaný 2 x, kde po úprave príjmy predstavovali čiastku 676 615 € a výdaje 676 615 €.


Prehľad činnosti v jednotlivých oblastiach
vyplývajúcich zo samosprávnych funkcií obce
______________________________________

Sociálna oblasť
   Od začiatku roka obec pokračovala v Národnom projekte V. Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi, ktorého sa zúčastnili štyria nezamestnaní od 20.1.2011 do 27.10.2011.
      V rámci § 50 i zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti obec vytvorila jedno pracovné miesto v materskej škole na dobu deviatich mesiacov od 1.2.2011 do 31.10.2011.  Dohodnutý príspevok z ÚPSVaR na obdobie 9 mesiacov predstavoval čiastku  3.602,16 € a spolufinancovanie obce predstavovalo čiastku 900,54 €.
      V rámci protipovodňových opatrení sa obec zapojila do 2. realizačného projektu programu
Revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR. Hlavným cieľom projektu bolo vyhotovenie minimálne 75 vodozádržnych opatrení, ktoré zachytia 10.000 m3 vody.
Obec získala z Úradu vlády SR príspevok 20.000,00 € na realizáciu prác a z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny získa 30.000 € na účely zamestnania desiatich uchádzačov o zamestnanie podľa § 50 j zákona o službách zamestnanosti.
    Obec v rámci spomínaného projektu podpísala zmluvu s Úradom vlády SR a ÚPSVaR Dohodu č. 31/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle
- Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inkulúzia
- Prioritná os 1 podpora rastu zamestnanosti
V zmysle tejto dohody obec podpísala pracovné zmluvy s desiatimi dlhodobo nezamestnaný-mi od 28.10.2011 do 31.3.2012.
     V závere roka obec podala žiadosť na ÚPSVaR o zabezpečenie absolventa školy, vedeného v evidencií uchádzačov o zamestnanie na účely vykonávania absolventskej praxe.
Táto žiadosť bola neúspešná z toho dôvodu, že uchádzač počas výkonu praxe by dovŕšil 26 rokov veku.

   Obec bola s aktivačnými službami spokojná, nezamestnaní pracovali na regulácií a čistení potoka, likvidácií divokých skládok, čistení priekop, vykášaní futbalového ihriska a jeho okolia. Udržiavali neregulované vodné toky a turistické chodníky, poriadok na autobusových zastávkach a čistotu v obci. Spolu s pracovníkmi obce sa starali o údržbu cintorína.

    Hlavným cieľom projektu bola podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov ako prostriedok zvyšovania ich zamestnanosti.
      Evidovaným nezamestnaným, ktorí sa zúčastňovali aktivačnej činnosti obec zabezpečila ochranné pomôcky a občerstvenie.

    Obec ku koncu roka evidovala 37 dlhodobo nezamestnaných z toho 21 žien a 16 mužov, ktorí sú v evidencii ÚPSVa R.
    V hodnotenom roku sa narodilo 7 detí. Obec v zmysle Smernice č. 3/2007 o poskytovaní finančnej podpory rodinám pri narodení dieťaťa poskytla príspevok pri narodení dieťaťa rodinám, ktoré oň požiadali príspevok vo výške 498,00 €.


Oblasť tvorby a ochrany životného prostredia
_____________________________________

     Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti aj roku 2011 zabezpečovala firma FÚRA. Harmonogramy vývozu na rok 2011 boli doručené do každej domácnosti začiatkom roka.
V priebehu roka sa uskutočnilo 26 vývozov komunálneho odpadu v celkovom objeme 125,35 t , začo obec zaplatila  11 676,37 €, s tým, že nie všetky faktúry za rok 2011 boli uhradené.

Pri separovanom odpade sa uskutočnil:
7 krát vývoz PET fliaš, kde sa vyzbieralo     7,03 t
4 krát vývoz zmiešaných plastov počet         1,72 t
4 krát vývoz skla  28,91 t / v tom sú zahrnuté aj kontajnery/
4 krát vývoz papiera  a tetrapak 2,19 t
2 krát vývoz elektoro odpad a pneumatiky  2,28 t

     Okrem plánovaného vývozu komunálneho a separovaného odpadu obec zorganizovala brigády na likvidáciou živelných skládok. Najdôležitejšou bola brigáda na likvidácií skládky na bývalom hnojisku. Táto sa uskutočnila aj v spolupráci s urbariátom obce.

Oblasť opatrovateľskej služby
_________________________
     Obec v priebehu roka 2011 poskytovala opatrovateľskú službu trom opatrovaným s ťažkým zdravotným postihnutím dvoma opatrovateľkami.
   K 30.11.2011 bol na vlastnú žiadosť ukončený pracovný pomer s pani Teréziou Rudavskou a zároveň aj ukončenie poskytovania opatrovateľskej služby pre pani Annu Rudavskú z dôvodu priznania peňažného príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  z ÚPSVaR.
K 31.12.2011 obec poskytovala opatrovateľskú službu dvom opatrovaným jednou opatrova-teľkou. Opatrovateľská služba sa poskytovala na skrátený pracovný úväzok, mimo soboty a nedele a za úhradu.
Príjem z úhrad za opatrovateľskú službu k 31. 12.2011 bol 460,29 €.
Ostatné náklady v hodnotenom roku predstavovali výšku 3.768,94 €.

Oblasť školstva
______________
      Hospodárenie v materskej škole sa riadi zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obecné zastupiteľstvo v Jasenove určilo výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia.
     Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia bola určená vo výške 1636,52 €, čo je spolu na rok pre MŠ a školskú jedáleň 62188,11 €.
     O výchovu a vzdelávanie našich deti sa starajú tri kvalifikované učiteľky. V priebehu roka počas 9 mesiacov v MŠ pracovala cez ÚPSVaR v zmysle § 50 i zákona č. 5/2004 aj Mgr. Agáta Behúnova, ktorá vypomáhala pri výchovno-vzdelávacom procese.
    V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa naše deti podieľali aj na kultúrnych podujatiach, ktoré organizuje obec ako Deň matiek, festival, predvianočné vystúpenia či výročné schôdze.
    Ku koncu roka v MŠ a ŠJ boli zamestnané 3 učiteľky, 1 školníčka, 1 kuchárka a vedúca ŠJ s polovičným úväzkom.
     Materskú školu navštevovalo 38 detí, stravovalo sa 42 stravníkov.
    V priebehu roka obec musela riešiť havarijný stav krovu strechy MŠ, keďže žiadosť, ktorá bola podaná na MŠ SR nebola úspešná, havarijný stav strechy obec bola nútená riešiť vlastný-mi silami za odbornej pomoci pána Juraja Lupča.
      Počas letných prázdnin sa vymenili vchodové dvere na budove MŠ a do ŠJ. Do školskej jedálne sa podarilo zakúpiť nový plynový  sporák a v materskej škole sa zakúpili nové pos-teľne matrace.

Oblasť komplexnej bytovej výstavby
_______________________________
     V roku 2011 bolo vydaných päť stavebných povolení z toho jedno na rekonštrukciu rodinného domu a skolaudovaných bolo 5 rodinných domov.
    Na úseku preneseného výkonu štátnej správy obec v roku 2011 jedenkrát vydala dodatočný súhlas na prekopávku miestnej komunikácie, osemnásť krát súhlas na realizáciu drobnej stav-by.
      K 31.12.2011 bolo v obci rozostavaných 16 rodinných domov a päť rekonštrukcií rodin-ných domov.
      Dňa 21.1.2011 obecné zastupiteľstvo  schválilo Územný plán obce, ktorý vypracovala Ing. arch. Eva Mačáková.

Oblasť investičnej výstavby
________________________
Aj v roku 2011 boli podávané projekty na získanie nenávratných finančných prostriedkov a to na výstavbu kanalizácie a vodovodu v lokalite Pastovník a ulica Okružná.
Ďalej bola opakovane podaná žiadosť na reguláciu potoka Zlamaný šanec. Zároveň boli podávané aj menšie projekty napr. na rekonštukciu verejného osvetlenia, opravu strechy v MŠ, výmenu okien v MŠ, úpravu verejných plôch, na festival a iné. V závere roka obec podala žiadosť na MK SR na projekt „ Zachráňme hrad Jasenov“.    
           V jarnom období obec zabezpečila na úpravu a spevnenie miestnych komunikácií  Pod Hôrkou, ulica Dlhá, Sadová a Poľná škvaru, kde sa aspoň čiastočne zlepšil prístup k novo vybudovaným rodinným domom.
V roku 2011 bola zrealizovaná aj rekonštrukcia miestneho rozhlasu. V zmysle predpisov bolo možné umiestniť reproduktory na stĺpy verejného osvetlenia.
       Pred rodinným domom s.č. 288 bolo osadených 15 m kanalizačných rúr, ktoré odvedú vodu do Zlamaného šanca.

    

Oblasť kultúry

27.2.2011 sa v lokalite Pod Rastovu konali sánkarské preteky. Pri organizácií bol vystihnutý posledný možný termín, nakoľko už v deň pretekov sa sneh roztápal.
10. apríla 2011 bola slávnostne otvorená klubovňa mládeže aj s posvätením, ktorú si mládežníci upravili svojpomocne za minimálnej podpory dospelých a obecného úradu.     
Druhú májovú nedeľu sa uskutočnilo I. stretnutie s občanmi obce Chlmec na Jasenovskom hrade. Zúčastnilo sa ho asi 300 občanov.
     5. júna sa uskutočnila oslava Dňa otcov a medzinárodný deň detí spojený so súťažou vo varení guľášu. Bolo vytvorených 11  družstiev. Na prvom mieste sa umiestnili  „ kucháry FS DUPNA, na druhom PZ Sokol a na treťom mieste družstvo podnikateľov.                          
     Prvú júlovú  nedeľu sa uskutočnil memoriál Dušana Kurilu a Juraja Lupča.
V lete sa uskutočnil I. ročník  letného tábora pod názvom Jasenovské svetadiely, zúčastnilo sa ho okolo 50 detí.
28. augusta 2011 sa konal už 18 ročník sotáckeho folklórneho festivalu v areáli TJ za bohatej účasti súborov od nás, ale aj z našej družobnej obce Starý Dzikow /Poľsko/.
Už tradične 15. septembra sa konalo stretnutie z občanmi obce Staré pri  kríži na hranici chotárov.
8. októbra v rámci mesiaca úcty k starším boli pozvaní všetci dôchodcovia z obce. Bola im podaná kapustnica a šiška a každému aj malý darček.
V decembri pred Vianocami sa konalo vystúpenie detí MŠ, spojené s výstavkou vianočných tradícií a predajom perníkov a zvončekov. Výťažok z predaja bol použitý pre účely MŠ.
V rámci decembrového obecného zastupiteľstva starosta obce pozval na predvianočné posedenie občanov obce, podnikateľov, predsedov spoločenských organizácií, ktorí akýmkoľvek spôsobom boli obci nápomocní.
Celkom v závere roka sa uskutočnil silvestrovský ples. 

Oblasť športu a telesnej kultúry
____________________________      
V oblasti telovýchovy a športu v obci dominuje futbal, kde dospelí hrajú IV. Ligu – skupina Sever – VsFZ, dorastenci IV. Ligu Skupiny Vihorlatsko-dukelskej a žiaci I. trieda – Oblastný futbalový zväz Humenné.
Popri futbalovom dianí obec reprezentuje aj stolnotenisový oddiel.
V jesennom a zimnom období sa v kultúrnom dome stretávajú tri skupiny žien na rôznych druhoch cvičenia.
V hodnotenom roku obec v položke rekreačné a športové služby použila sumu 9 376,54 €.

Oblasť starostlivosti o starých občanov
           ________________________________
Spolupráca obce s JDS ZO Jasenov, ktorá má v našej obci najširšiu členskú základňu je na veľmi dobrej úrovni.
Obec zo svojho rozpočtu prispela na zájazdy členov JDS a to uhradením faktúr.
Na základe dohody z obcou a výborom JDS – ZO Jasenov sa členovia  zúčastnili brigád na čistení Jasenovského potoka a likvidácií divokých skládok.

Oblasť spoločensko – záujmová
_________________________

V obci je registrovaných 14 záujmových združení obyvateľstva a to:

1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
2. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
3. Únia žien Slovenska
4. Dobrovoľný hasičský zbor
5. Telovýchovná jednota
6. Miestny spolok Slovenského červeného kríža
7. Slovenský zväz chovateľov
8. Urbariát obce pozemkové spoločenstvo Jasenov
9. Folklórna skupina Dupna
10. Miestny spolok Matice Slovenskej
11. Estrádno humoristická skupina „ Ješenovský šesnastorák“
12. Poľovnícke združenie SOKOL
13. Nezisková organizácia „ VIKTÓRIA“
14. Združenie na záchranu Jasenovského hradu

S uvedenými organizáciami obec úzko spolupracuje. V hodnotenom roku obec úspešne reprezentovali naši mladí  hasiči na okresných súťažiach.

 


Oblasť pohrebníctva  
___________________

V priebehu roka obec zabezpečuje údržbu cintorína pravidelným kosením a upratovaním. O Dom nádeje sa starajú pracovníci obce .
Za pohrebné služby a úkony obec zinkasovala 427 € a na prevádzku vynaložila 1388,88 €.

Oblasť knihovníctva
___________________

V roku 2011 sa v Miestnej knižnici neobnovoval knižničný fond.
Celková hodnota knižničného fondu k 31.12.2011 predstavuje čiastku 4 636,28 €.
Knižnica bola ešte pre otvorením klubovne presťahovaná do priestorov Materskej školy.
Činnosť miestnej knižnice je v priebehu roka metodicky riadená Vihorlatskou knižnicou v Humennom.

Demografický vývoj
________________

K 1.1.2011 bo v obci prihlásených 1165 obyvateľov.

V priebehu roka sa narodilo 7 detí
Z toho 3 dievčatá
4 chlapci

zomrelo 13 občanov
z toho 4 muži
9 ženy

Uzatvorených bolo 10 manželstiev.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 24 občanov.
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 17 občanov.

V obci bolo k 31.12.2011 prihlásených 1166 obyvateľov.
Ku koncu roka obec eviduje 302 obývaných a 37 neobývaných rodinných domov.

Dátum vloženia: 23. 3. 2012 9:27
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 6. 2020 9:28
Autor:

ZAUJÍMAVOSTI