Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Aktuálne investičné akcie v obci ...

1. Od začiatku júna začalo na hrade pracovať 20 ľudí v rámci projektu, ktorý je financovaný Ministerstvom lkultúty SR v sume 16400 Eur.  Je to pokračovanie prác z roku 2012 a budú trvať pol roka. Práce pozostávajú prevažne v záchrane hradných múrov cez murárčinu, stavanie lešenia, triedenie kameňa. Taktiež sa zrealizuje prvá etapa archeologického výskumu a terénne úpravy nádvoria hradu. V pláne je aj vyspravenie prístupovej komunikácie.

 2.Od júla sa začalo s prácami na Zlamanom šanci, konkrétne na jeho vyregulovaní v dľžke 86 metrov vďaka schválenej dotácie z Envirofondu v sume 80000 Eur. Obec sa bude na tejto akcii podieľať 5% spolufinancovaním. Regulácia bude s kameňa v celej uvedenej dĺžke. Predpoklad ukončenia je v mesiaci október.

3.V priebehu mesiaca júl sa začne akcia na rozšírenie NN siete aj s trafostanicou – lokalita Žribky. Práce zrealizuje Východoslovenská energetika z vlastných zdrojov v náklade cca 115000 Eur a budú pozostávať z výmeny el.stĺpov ul.Dlhá a rozšírenie NN siete smerom k novostavbám na Žribkoch (za Mudr.Farkašom) s výstavbou novej trafostanice.

4.VVS Košice závod Humenné zrealizuje smerom ku Žribkom akciu ktorá posilní vodovodný rad

pre novostavby a ďalšiu IBV. Akcia by sa mala uskutočniť v mesiaci august.

5. 5. Počas leta je v pláne v zmysle pridelenej účelovej dotácie od štátu vyspraviť všetky výtlky na miestnych komunikáciách v obci. V súčasnosti prebieha výber dodávateľa.

 

 6.  V 6. V mesiaci september prebehne rekonštrukcia vykurovacej technológie na Obecnom úrade. Vymenia sa viac ako 20 ročné plynové kotly za úspornejší systém Vaillant aj s montážou termoventilov na radiátory.

         7. V mesiaci júl je naplánované dokončenie oplotenia detského ihriska v Pastovníku a úprava areálu.

         8. Pri vstupe do obce bola vymenená autobusová zastávka.

         9. V pastovníku smerom ku kolese šťastia bol prečistený a prehlbený Jasenovský potok a úprava okolia, taktiež sa prečistil rigol.

         10. V pláne je aj výstavba rekonštruovanej zvonice a kaplnky, osadenie okrasných kríkov a oddychových lavičiek.

ZAUJÍMAVOSTI