Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Preložka cesty I/74 Brekov - Humenné (obchvat), nová informácia

Najnovšia informácia okolo cestného obchvatu mesta Humenné, ktorého navrhovaná trasa sa bezprostredne dotýkala nášho katastra je, že po našom odvolaní na územné rozhodnutie, ktoré na stavbu vydalo mesto Humenné, Krajský stavebný úrad v Prešove v správnom konaní zrušil uvedené rozhodnutie. To znamená, že stavba sa podľa plánovanej projektovej dokumentácie nebude realizovať.

  Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, ako vecne a miestne príslušný orgán podľa ust. § 3 ods. 5 a § 4 písm. b) ods. 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok  a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 58 zákona č. 71/1967  Zb. o správnom konaní, na základe samostatných odvolaní Obce Jasenov, Hlavná 337, 066 01 Humenné a Priemyselného parku Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné, p r e s k ú m a l  rozhodnutie Mesta Humenné č. 290/2011-MI zo dňa 24.06.2011 a rozhodol takto:  


              Podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)                         z  r  u  š  u  j  e  rozhodnutie Mesta Humenné č. 290/2011-MI zo dňa 24.06.2011 a vec vracia správnemu orgánu, ktorý ho vydal na nové prejednanie a rozhodnutie.
 

Predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „I/74 Brekov – Humenné, preložka“ na pozemkoch v katastrálnom území Humenné, Jasenov a Hažín nad Cirochou nie je v súlade so Zmenami a doplnkami č. 8 Územného plánu sídelného útvaru Humenné, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Humennom uznesením č. 409 zo dňa 24.10.2006 a ktorými bolo schválené smerové vedenie predmetnej líniovej stavby v k.ú. Humenné.
Predložený návrh nie je v súlade ani s Územným plánom obce Jasenov, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom v Jasenove uznesením č. 7 zo dňa 21.01.2011, ktorý je v súlade so schváleným Územným plánom VÚC prešovského kraja v znení zmien a doplnkov schválených dňa 27.10.2009 uznesením zastupiteľstva PSK č. 589/2009, nakoľko navrhnuté smerové vedenie líniovej stavby v km 10,0 až po km 10,5 a umiestnenie mimoúrovňovej križovatky pri obci Jasenov nezodpovedá trasovaniu v územnom pláne obce Jasenov a v uvedených úsekoch je podľa platnej ÚPD obce Jasenov trasa cesty vedená v katastrálnom území Humenné a nie v katastrálnom území Jasenov, ako je to zakreslené v predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorá bola vypracovaná oprávnenou osobou a ktorá bola overená stavebným úradom v konaní.

Podľa § 46 správneho poriadku, rozhodnutie musí byť vydané v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. Nakoľko predmetné rozhodnutie nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a nebolo vydané v súlade so zákonom, došlo k porušeniu uvedeného právneho ustanovenia.

V novom konaní sa musí stavebný úrad vecou opätovne zaoberať, dôvody odvolania posúdiť ako námietky vznesené v konaní, zistené nedostatky odstrániť a vydať rozhodnutie v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi právnymi predpismi.

Vzhľadom k tomu, že odvolací orgán odvolateľom vyhovel, jednotlivými bodmi odvolania sa nezaoberal.

   Vychádzajúc z takto zisteného stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


P o u č e n i e :

         Toto rozhodnutie je v  zmysle  § 59 ods. 4  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom    konaní  

 k o n e č n é  a  nie  je možné proti nemu podať odvolanie. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Zber odpadu

zber odpadu