Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Výročná správa o činnosti Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva v Jasenove za rok 2012

Máme sa za sebou polovicu volebného obdobia. Uplynulý rok sa niesol v znamení neistoty ohľadom pokračovania dlhovej krízy. Aj napriek tomu, že bol z ekonomického hľadiska rokom ťažkým a náročným uplynul neuveriteľne rýchlo. Obec sa snažila plniť si svoje úlohy vyplývajúce zo samosprávnych funkcií obce i preneseného výkonu štátnej správy. O našich bohatých aktivitách svedčia akcie, ktoré sme v priebehu roku uskutočnili.

Začiatok roka sa niesol prípravami na predčasné voľby do NR SR, ktoré sa konali 10. marca 2012.
9. januára navštívil starosta obce Ing. Ján Katkovčin spolu s poslancami obecného zastupiteľstva Ing. Luciou Sukeľovou, Bc. Miroslavom Šuľakom a pracovníčkou obce Janou Krokkerovou ukrajinské mesto TAČÍV za účelom nadviazania cezhraničnej spolupráce z dôvodu možnosti čerpania eurofondov na kultúrno-spoločenské akcie a budovanie infraštruktúry.
Začiatkom februára sa konali pod Rastovou sánkarské preteky. 18. februára sa uskutočnila 1. obecná fašiangová zabíjačka za výdatnej pomoci nášho poľovného združenia SOKOL.
10. marca sa konali predčasné voľby do NR SR. V zozname voličov bolo zapísaných 927 oprávnených voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 586 voličov, čo bolo 63,2 %. Najviac platných hlasov získala strana SMER – sociálna demokracia 308, druhé bolo KDH s počtom hlasov 72, 44 hlasov získali Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.
V prvom štvrťroku sa konali výročné schôdze spoločenských organizácií.
V marci sa v našom kostole uskutočnila rekonštrukcia 100 – ročného orgánu, na ktorú sa vyzbierali veriaci obce. Oprava stála 1.200 €.
Koncom marca obec podpísala Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR na podporu realizácie projektu s názvom „Zachráňme hrad Jasenov“. Schválením projektu obec získala dotáciu na obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva vo výške 13.800,00 €.
31. marca skončil 2. realizačný projekt na protipovodňové opatrenia. Celková výška projektu bola 20000 €. Vybudovalo sa 10.070 m3 vodozádržných opatrení v rámci programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR. V rámci aktívnej politiky trhu práce získalo 10 nezamestnaných na 6 mesiacov prácu.
V apríli sa uskutočnila zbierka použitého textilného materiálu, ktorú organizovala Diakonie Broumov. Vyzbieralo sa 3 tony šatstva.
V predvečer 1. mája sa zišli občania na Hardali pri pálení vatry.
7. mája starosta obce podpísal dohodu s ÚPSVaR v Humennom o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ realizovaného podľa § 54 zákona 5/2004 Z. z. o službách nezametnanosti. Obec podpísala pracovné zmluvy s 12 nezamestnanými.
Skutočná výška ceny práce na všetky vytvorené pracovné miesta predstavovala čiastku 37.873,88 €.
Druhú májovú nedeľu na sviatok Dňa matiek sa v kultúrnom dome uskutočnilo vystúpenie deti MŠ spojené s malým občerstvením.
20. mája sa na Jasenovskom hrade stretli už po druhý raz občania obcí Jasenov a Chlmec. Stretnutie malo medzinárodnú účasť, zúčastnila sa jej delegácia z družobnej obce Starý Dzikov a obce Obsza z Poľska spolu s ich klubom Muzyczny SKP, ktorý na nádvorí hradu zahral niekoľko orchestrálnych skladieb. Stretnutia sa zúčastnilo asi 400 občanov.
25. mája sa v kultúrnom dome uskutočnilo 1. stretnutie s občanmi k výstavbe Pravostranného chodníka v obci. Všetci prítomní s výstavbou chodníka súhlasili a k navrhovanému majetko-právnemu vysporiadaniu nemali námietky.

V nedeľu 3. júna sa konala súťaž vo varení guľášov, spojená so súťažno-zábavným podujatím pre deti z príležitosti MDD a Dňa otcov pri poľovníckej chate.

20. júna sa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľku MŠ. Do konkurzu sa prihlásila

- 2 -
1 uchádzačka. Výberová komisia po vyhodnotení súťažných podmienok vybrala pani Mgr. Danku Kačurovú – súčasnú riaditeľku.

Po 15 rokoch ukončil svoju pastoračnú službu vo farnosti Pod Sokolejom pán farár Mgr. Ján Gič , spolu s ním odišiel aj pán kaplán Mgr. Martin Murajda. Počas jeho pôsobenia vo farnosti obec úzko spolupracovala s rímskokatolickým farským úradom. Na jeho miesto prišiel nový pán farár Mgr. Oliver Szekely a pán kaplan Mgr. Peter Bednár.

Počas letných prázdnin sa podarilo aj napriek nedostatku finančných prostriedkov v materskej škole natrieť strechu, vymeniť okná, na ktoré sme získali finančné prostriedky z Rezervy predsedníčky vlády SR vo výške 6.735 € a zrekonštruovať sociálne zariadenie a školskej jedálni sa vymaľovali priestory kuchyne a chodby. .
22. júla sa na pozvanie pani vojt Barbary Maleckej a družobnej gminy Starý Dzikov folklórna skupina Dupna na čele s pánom starostom zúčastnila na Dňoch kultúry v Poľsku.
Prvý augustový týždeň sa konal 2. letný tábor, ktorého sa zúčastnilo asi 40 detí prevažne z obce.
20. augusta sa na obecnom úrade uskutočnilo spoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov a boli schválené Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Jasenov.
25. augusta sa konal 19. ročník SFF, ktorý sa už druhý raz konal na futbalovom ihrisku. V bohatom programe účinkovali okrem našej FS Dupna, mažoretky z Jasenova pod vedením Marianny Gavaľovej, poľská ľudová kapela, Kyčera zo Sniny, Mihaľovski nevesty i beťare, Rusinské holosy, Gradina zo Slovinska, spestrením bolo country vystúpenie Ing. Štefana Barančíka a sólo spev Simony Čechovej zlatým klincom programu bolo vystúpenie ľudového súboru Šiňava zo Sniny.
Nový školský rok bol slávnostne otvorený v pondelok 3. septembra za prítomnosti starostu obce Ing. Jána Katkovčina, člena rady školy Jána Šimona a pána kaplána Mgr. Petra Bednára, ktorý vysvätil vynovené priestory materskej školy.
7.9. sa uskutočnilo odovzdanie a prevzatie staveniska stavby „Rekonštrukcie cesty III/558012 Humenné Jasenov.
V sobotu 15.9. sa uskutočnilo už deviate stretnutie s občanmi obce Staré pri kríži v Starian doline.
Z príležitosti mesiaca októbra úcty k starším sa v nedeľu 21.10 zišli naši dôchodcovia v kultúrnom dome, kde okrem kultúrneho programu, pohostenia dostal každý dôchodca aj malý darček. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil aj krst knihy pre deti, ktorú napísala naša už nebohá rodáčka Terézia Regenová pod názvom „Básničky pre deti“.
30.10. sa konečne začalo s rekonštrukciou cesty III/558012 Humenné Jasenov, ktorú občania túžobne očakávali a pravdu povediac možno už ani neverili, že bude.
31.10. skončilo pracovný pomer 12 zamestnancov, ktorí pracovali na záchrane Jasenovského hradu.
V polovici novembra sa začalo s vykladaním rigolu popri štátnej ceste. 17. 11. sa uskutočnilo obecné zastupiteľstvo, na ktorom sa predkladal návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a rozpočet obce na rok 2013.
V predvečer sviatku sv. Mikuláša predsedníčka Územný spolok ČK v Humennom Mgr. Silvia Knapiková a predsedníčka Miestneho spolku ČK pani Jozefína Hrubovčáková spolu s pánom starostom doručili potravinové balíčky v hodnote cca 50 € a 10 € poukážka na nákup rýb pre sociálne slabé rodiny. Takýto potravinový balíček bol poskytnutý 10 rodinám z obce.
Veľké poďakovanie za túto humanitárnu pomoc patrí pani predsedníčke ÚSČK v Humennom Mgr. Silvii Knapikovej.
7. decembra sa uskutočnila Výročná členská schôdza TJ Jasenov, na ktorej odstúpil predseda a celý výbor. Členská schôdza schválila nový výbor, ktorá si medzi sebou zvoli predsedu.
13. decembra sa uskutočnila kolaudácia cesty a rigolov. Zrekonštruovalo sa 1,5 km cesty.
Celkový rozpočtový náklad rekonštrukcie predstavoval čiastku 113 869 €, ktoré boli pridelené zastupiteľstvom PSK z rezervného fondu kapitálových výdavkov.
14. decembra zasadalo Obecné zastupiteľstvo, ktoré schválilo rozpočet na rok 2013 a uznieslo sa VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad. Po zasadnutí sa uskutočnilo predvianočné posedenie, na ktoré pán starosta okrem zamestnancov obce pozval predsedov

- 3 -
spoločenských organizácií, predstaviteľov štátnej správy, podnikateľov z obce a sponzorov, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli obci. Pri predvianočnej kapustnici sa zišlo asi 60 hostí.
V nedeľu 16. decembra učiteľky materskej školy spolu s deťmi pripravili krásny vianočný program. Ako hosť programu zaspieval Miro Čabák. Spolu s pani riaditeľkou Mgr. Dankou Kačurovou sa postarali o hodnotný umelecký zážitok, začo ich obecenstvo odmenilo búrlivým potleskom.
O to, že v Jasenove dodržiavame tradície, sme mohli vidieť aj počas Vianočných sviatkov, keď v našej obci „chodili betlehemci“, táto krásna tradícia má v našej obci možno aj storočnú tradíciu. Jej udŕžiavateľom je rodina Cyrila Horvátha.
O silvestrovkú zábavu sa postaral pán starosta spolu so zamestnancami obce.

Obecné zastupiteľstvo v priebehu roka zasadalo 9 krát, všetky zasadnutia boli uznášania schopné. Uskutočnilo sa jedno zhromaždenie občanov obce, hlavným bodom programu bola preložka cesty I/74 Ubľa – Lipníky, na tomto zasadnutí boli prítomní aj zástupcovia mesta Humenné Ing. arch. Semanco – zástupca primátorky mesta a vedúca pre územné plánovanie Ing. Ježová. Zúčastnilo sa ho 114 občanov. Občania k preložke cesty nezaujali jednoznačné stanovisko.

Hospodárenie obce
________________


Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Je organickou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zahŕňa finančné vzťahy nielen k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom obce, ako aj k jeho obyvateľom, ale zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
Finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu sú podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte.
Rozpočet obce na rok 2012 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.12.2011, ktorý v zmysle § 9 odst. 3 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení bol zverejnený na informačných miestach obce. Zo strany občanov k navrhovanému rozpočtu obce neboli vznesené žiadne pripomienky ani otázky.

Schválený rozpočet bol vyrovnaný, kde plánované príjmy zodpovedali plánovaným výdajom:

príjmy: 287.174,00 € výdaje: 287.174,00 €

V priebehu roka bol rozpočet obce upravovaný raz. Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2012 bolo nasledovné: príjmy predstavovali čiastku celkom 356.337,20 € a výdaje 356.263,91 €.
Podrobný komentár k hospodáreniu obce bude podaný v Záverečnom účte obce za rok 2012.

Obec získala do majetku obce z Ministerstva obrany SR, Úradu pre investície a akvizície prebytočný majetok. Na základe darovacej zmluvy sme získali poľnú kuchyňu prív. PK-26 H a Príves A3 S z EPO v celkovej zostatkovej hodnote 2510,43 €. Z Obvodného úrad CO v Humennom sme dostali vojenský stan.

Prehľad činnosti v jednotlivých oblastiach vyplývajúcich zo samosprávnych funkcií obce
___________________________________________________________________________

Sociálna oblasť

V rámci protipovodňových opatrení obec pokračovala v 2. realizačnom projekte programu Revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR. Obec v rámci spomínaného projektu podpísala zmluvu s Úradom vlády SR a ÚPSVaR Dohodu č. 31/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle
- 4 -
- Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inkulúzia
- Prioritná os 1 podpora rastu zamestnanosti
V zmysle tejto dohody obec podpísala pracovné zmluvy s desiatimi dlhodobo nezamestnanými od 28.10.2011 do 31.3.2012.

V januári obec podala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52 a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách nezamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlavným zámerom žiadosti bolo poskytovanie verejnoprospešných služieb v oblasti vzdelávania. Naša žiadosť bola ÚPSVaR v Humennom schválená a starosta obce podpísal dohodu s ÚPSVaR č. 003/§52a/NP V-2/HE o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pre jedného uchádzača o zamestnanie. Na dobu určitú od 1.2.2012 do 30.06.2012. Uchádzač o zamestnanie bol zaradený na dobrovoľnícku službu do Materskej školy v Jasenove a poskytoval individuálnu pomoc pre deti v bežnom oddelení MŠ.

Od 2.5.2012 do 31.10.2012 na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obec vytvorila podmienky pre štyroch uchádzačov o zamestnanie a od 5.11.2012 do 30.04.2013 štyroch UoZ od 03.12.2012 do 31.05.2013 1 UoZ. Títo uchádzači o zamestnanie vykonávajú práce v rozsahu 20 hodín týždenne. Vykonávajú práce určené na zlepšenie života obce, životného prostredia, ekonomických a podmienok obyvateľov obce.

Od 1.9.2012 do 28.2.2013 na základe dohody s UPSVaR v Humennom sa formou aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby vytvorilo miesto pre 1 UoZ do Materskej školy v Jasenove.

Obec bola s aktivačnými službami spokojná, nezamestnaní pracovali na regulácií a čistení potoka, likvidácií divokých skládok, čistení priekop, vykášaní futbalového ihriska a jeho okolia. Udržiavali neregulované vodné toky a turistické chodníky, poriadok na autobusových zastávkach a čistotu v obci. Spolu s pracovníkmi obce sa starali o údržbu cintorína.


Hlavným cieľom projektu bola podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov ako prostriedok zvyšovania ich zamestnanosti.
Evidovaným nezamestnaným, ktorí sa zúčastňovali aktivačnej činnosti obec zabezpečila ochranné pomôcky a občerstvenie.
Obec ku koncu roka evidovala 47 dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú v evidencii ÚPSVa R v Humennom.

Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny riešilo poskytnutie humanitárnej pomoci najohrozenejším skupinám občanov, poskytnutím pomoci pri zabezpečení 3 m3 palivového dreva. V našej obci sa poskytla taká to pomoc 3 občanom. Obecný úrad bol zodpovedný za realizáciu pomoci ako i následné zúčtovanie finančných prostriedkov. Celková výška dotácie predstavovala sumu 207,00 €.

V hodnotenom roku sa narodilo 6 detí. Obec v zmysle Smernice č. 3/2007 o poskytovaní finančnej podpory rodinám pri narodení dieťaťa poskytla príspevok pri narodení dieťaťa rodinám, ktoré oň požiadali príspevok vo výške 498,00 € (žiadosti z roku 2011, pre deti, ktoré sa narodili koncom roku 2011) a v roku 2012 požiadali o príspevok 3 rodičia pre 4 deti.
Príspevok pri narodení dieťa za rok 2012 nebol vyplatený.

 


- 5 -
Oblasť tvorby a ochrany životného prostredia
_____________________________________

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti aj roku 2012 zabezpečovala firma FÚRA. Harmonogramy vývozu na rok 2012 boli doručené do každej domácnosti začiatkom roka.
V priebehu roka sa uskutočnilo 26 vývozov komunálneho odpadu v celkovom objeme 114,92 t , začo obec zaplatila 12.853,67 €, s tým, že z roku 2011 boli uhradené faktúry vo výške 3860,58 € a za rok 2012 ostali neuhradené faktúry vo výške 1.261,16 €. V porovnaní s rokom 2011 došlo k poklesu objemu KO o 10,43 t.

Pri separovanom odpade sa uskutočnil:

9 krát vývoz PET fliaš, kde sa vyzbieralo 2,95 t
4 krát vývoz zmiešaných plastov počet 2,86 t
5 krát vývoz skla 17,60 t / v tom sú zahrnuté aj kontajnery/
2 krát vývoz papiera a tetrapak 2,82 t
2 krát vývoz elektoro odpad 1,294 a pneumatiky 0,29 t
2 krát nebezpečný odpad 0,258

Okrem plánovaného vývozu komunálneho a separovaného odpadu obec zorganizovala brigády na likvidáciou živelných skládok.

Oblasť opatrovateľskej služby
_________________________
Obec v priebehu roka 2012 poskytovala opatrovateľskú službu dvom opatrovaným s ťažkým zdravotným postihnutím jednou opatrovateľkou.
K 31.12.2012 obec poskytovala opatrovateľskú službu jednému opatrovanému jednou opatrovateľkou. Opatrovateľská služba sa poskytovala na skrátený pracovný úväzok, mimo soboty a nedele a za úhradu.
Príjem z úhrad za opatrovateľskú službu k 31. 12.2012 bol 270,50 €.
Ostatné náklady v hodnotenom roku predstavovali výšku 1709,41 €.


Oblasť školstva
______________
Hospodárenie v materskej škole sa riadi zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obecné zastupiteľstvo v Jasenove určilo výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia.
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení bola určená vo výške 1.778,37 €, čo je spolu na rok pre MŠ a školskú jedáleň vo výške 65.000 €.
O výchovu a vzdelávanie našich deti sa starajú tri kvalifikované učiteľky. V priebehu roka počas 6 mesiacov v MŠ vykonávala dobrovoľnícku službu v zmysle § 52 a zákona č. 5/2004 aj Mgr. Agáta Behúnova v období od 1.2.2012 do 30.6.2012 a od 1.9.2012 do 28.2.2013 Bc. Ľubica Kovalíková, ktoré vypomáhali pri výchovno-vzdelávacom procese.

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa naše deti podieľali aj na kultúrnych podujatiach, ktoré organizuje obec ako Deň matiek, festival, predvianočné vystúpenia či výročné schôdze.
30.6.2012 odišla po 39 rokoch do zaslúženého dôchodku pani učiteľka Milka Timáková.
Na miesto pani učiteľky bola výberovou komisiou vybraná pani učiteľka Mgr. Agáta Behúnová
Ku koncu roka v MŠ a ŠJ boli zamestnané 3 učiteľky, 1 školníčka, 1 kuchárka a vedúca ŠJ s polovičným úväzkom.
Od 15. februára do 15. marca prebehol zápis detí do materskej školy.
- 6 -
Materskú školu navštevovalo 37 detí, stravovalo sa 42 stravníkov.
V priebehu roka sa podarilo v rámci revitalizácie budovy natrieť strechu, vymeniť okná, zmodernizovať sociálne zariadenie.


Oblasť komplexnej bytovej výstavby
_______________________________

V roku 2012 boli vydané štyri stavebné povolenia, dve rozhodnutia na odstránenie stavby a jedno rozhodnutie na zmenu stavby pred užívaním a skolaudované boli 3 rodinné domy.
Na úseku preneseného výkonu štátnej správy obec v roku 2012 jedenkrát vydala dodatočný súhlas na prekopávku miestnej komunikácie, pätnásť krát súhlas na realizáciu drobnej stavby.
K 31.12.2012 bolo v obci rozostavaných 21 rodinných domov a dve rekonštrukcie rodinných domov.

Oblasť investičnej výstavby
________________________

Aj v roku 2012 boli podávané projekty na získanie nenávratných finančných prostriedkov a to na výstavbu kanalizácie a vodovodu v lokalite Pastovník a ulica Okružná vo výške 445.263,22€. Ďalej bola opakovane podaná žiadosť na reguláciu potoka Zlamaný šanec vo výške 215486,55 € a na Rekonštrukciu vykurovacej technológie MŠ Jasenov vykurovanie materskej školy z Environmen-tálneho fondu SR vo výške 14 175,54€ na podporu výroby tepla úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov. Zároveň boli podávané aj menšie projekty napr. výmenu okien v MŠ, úpravu verejných plôch z programu obnovy dediny, na festival a iné. V závere roka obec opätovne podala žiadosť na MK SR na projekt „ Zachráňme hrad Jasenov“.

V priebehu roka sa podarilo obci svojpomocne zabezpečiť úpravu a spevnenie miestnej komunikácie na ulici Poľná a Pod Hôrkou v celkovej výške 5169,17 €.

Úpravu a údržbu ostatných miestnych komunikácií obec zabezpečovala priebežne aj podnet občanov, aby sa aspoň čiastočne zlepšil prístup k novovybudovaným rodinným domom.

Oblasť športu a telesnej kultúry
____________________________

V oblasti telovýchovy a športu v obci dominuje futbal, kde dospelí hrajú V. Ligu – skupina Sever – VsFZ, dorastenci IV. Ligu Skupiny Vihorlatsko-dukelskej a žiaci I. trieda – Oblastný futbalový zväz Humenné. Na činnosti TJ obec prispela čiastkou 9.983,21 €
Popri futbalovom dianí obec reprezentuje aj stolnotenisový oddiel.
V jesennom a zimnom období sa v kultúrnom dome stretávajú tri skupiny žien na rôznych druhoch cvičenia.
V hodnotenom roku obec v položke rekreačné a športové služby použila sumu 10.757,63 €.

Oblasť starostlivosti o starých občanov
________________________________
Spolupráca obce s JDS ZO Jasenov, ktorá má v našej obci najširšiu členskú základňu je na veľmi dobrej úrovni.
Obec zo svojho rozpočtu prispela na zájazdy členov JDS a to uhradením faktúr. V tomto roku obec prispela na činnosť JD čiastkou 892,54 €.
Na základe dohody z obcou a výborom JDS – ZO Jasenov sa členovia zúčastnili brigád na čistení Jasenovského potoka a likvidácií divokých skládok.


- 7 -
Oblasť spoločensko – záujmová
_________________________

V obci je registrovaných 14 záujmových združení obyvateľstva a to:

1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
2. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
3. Únia žien Slovenska
4. Dobrovoľný hasičský zbor
5. Telovýchovná jednota
6. Miestny spolok Slovenského červeného kríža
7. Slovenský zväz chovateľov
8. Urbariát obce pozemkové spoločenstvo Jasenov
9. Folklórna skupina Dupna
10. Miestny spolok Matice Slovenskej
11. Estrádno humoristická skupina „ Ješenovský šesnastorák“
12. Poľovnícke združenie SOKOL
13. Nezisková organizácia „ VIKTÓRIA“
14. Združenie na záchranu Jasenovského hradu

So všetkými spoločenskými organizáciami obec úzko spolupracuje.


Oblasť pohrebníctva
___________________

V priebehu roka obec zabezpečuje údržbu cintorína pravidelným kosením a upratovaním. O Dom nádeje sa starajú pracovníci obce .
Za pohrebné služby a úkony obec zinkasovala 334,00 € a na prevádzku vynaložila 2.654,86 € z toho 1.100 kontajnéry.

Oblasť knihovníctva
___________________

V roku 2012 sa v Miestnej knižnici neobnovoval knižničný fond.
Celková hodnota knižničného fondu k 31.12.2012 predstavuje čiastku 4 636,28 €. .
Činnosť miestnej knižnice je v priebehu roka metodicky riadená Vihorlatskou knižnicou v Humennom.

Demografický vývoj
________________

K 1.1.2012 bo v obci prihlásených 1166 obyvateľov.

V priebehu roka sa narodilo 6 detí
Z toho 3 dievčatá
3 chlapci
zomrelo 6 občanov
z toho 2 muži
4 ženy
- 8 -
Uzatvorených bolo 8 manželstiev.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 19 občanov.
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 17 občanov.

V obci bolo k 31.12.2012 prihlásených 1168 obyvateľov.

Ku koncu roka obec eviduje 302 obývaných a 37 neobývaných rodinných domov.

V Jasenove 27.2.2013

Správu spracovali pracovníčky obce.

Dátum vloženia: 27. 2. 2013 9:06
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 6. 2020 9:16
Autor:

ZAUJÍMAVOSTI