Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Zákaz vychádzania platný od 30. decembra sa sprísňuje

korona

Zákaz vychádzania je platný od 1. januára 2021 v čase od 05.00 do 01.00 nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie má viacero výnimiek.

 

Výnimky zo zákazu vychádzania

 1. cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť
 2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť
 3. cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť
 4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť
 5. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť
 6. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť
 7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť
 8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť
 9. cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť
 10. cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti
 11. cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť
 12. pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť
 13. cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť
 14. cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č.807 z 29. decembra 2020
 15. cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov
 16. cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy
 17. cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia
 18. cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia a cestu spať
 19. osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci
   

Vyhlásením núdzového stavu vstupujú do platnosti ustanovenia o vojenských obvodoch, ktoré upravujú vstup v dobe krízovej situácie. Podľa zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je krízovou situáciou okrem vojny, vojnového stavu, alebo výnimočného stavu aj obdobie núdzového stavu. Na základe vyššie uvedeného platí na územie Vojenského obvodu Valaškovce  dočasný zákaz vstupu.

 

Na základe vyhlášky z 31. 12. 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zakazuje:

 • všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov a/alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania
 • predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou
 • organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri
 • realizovanie posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov, e) výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 70/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby
 • pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania
 • spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb). Kňaz a sprevádzajúca osoba musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou
 • rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu

 

Všetkým osobám na území Slovenskej republiky vláda odporúča:

 • uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet)
 • umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri

 

Dátum vloženia: 1. 1. 2021 17:53
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 1. 2021 18:41
Autor:

ZAUJÍMAVOSTI