Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Slobodný prístup k informáciám

Postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Obec Jasenov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

V zmysle § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií, Obec Jasenov so sídlom Jasenov 337, 066 01 Humenné (povinná osoba) zverejňuje informácie prostredníctvom webového sídla na svojich internetových stránkach a na informačných tabuliach. Obec pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií postupuje podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Na žiadosť povinná osoba potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie podľa zákona č. 145/1995 Z. z.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno Obci Jasenov, ako povinnej osobe, podávať v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. nasledovným spôsobom:

 1. Písomne na adresu Obecného úradu

 2. Ústne počas úradných hodín Obecného úradu

 3. Elektronickou poštou na adresu obecnyurad@jasenov.sk

 4. Iným technicky vykonateľným spôsobom

Povinná osoba sprístupní informáciu najmä:

 1. ústne

 2. odkopírovaním informácií

 3. poštou

 4. elektronickou poštou

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

V zmysle § 17 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prípustnej forme.

Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní z nasledovných závažných dôvodov § 16,ods.2, písm.a/

 1. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií je na inom mieste ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť
 2. vyhľadávanie a zber väčšieho počtu odlišných informácií v jednej žiadosti
 3. preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty

Žiadosti podľa zákona č. 211/200 Z.z.

Odpoveď obce na opätovnú žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov vynaložených v roku 2013 na navezenie podkladového materiálu cesty "Pod Hôrkou".

Odpoveď obce na opätovnú žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov - 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,71 MB

Odpoveď obce na opätovnú žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov vynaložených v roku 2013 na navezenie podkladového materiálu cesty "Pod Hôrkou".

Odpoveď obce na opätovnú žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 955,73 kB

Odpoveď obce na žiadosť Urbariátu obce o sprístupnenie informácií týkajúcich sa projektu pozemkových úprav v obci Jasenov

Odpoveď obce na žiadosť Urbariátu obce o sprístupnenie informácií týkajúcich sa projektu pozemkových úprav v obci Jasenov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,74 MB

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľa Bc. M. Š o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zavedenia vysokorýchlostného internetu v obci Jasenov

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľa Bc. M. Š o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zavedenia vysokorýchlostného internetu v obci Jasenov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľa Bc. M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa poskytovania právnych služieb obci Jasenov

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľa Bc. M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa poskytovania právnych služieb obci Jasenov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,38 MB

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľa Bc. M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa projektu Zachráňme hrad Jasenov

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľa Bc. M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa projektu Zachráňme hrad Jasenov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov vynaložených v roku 2013 na navezenie podkladového materiálu cesty "Pod Hôrkou".

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľky M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich plnenia rozpočtu obce Jasenov v jednotlivých obdobiach roku 2015 a schváleného rozpočtu na rok 2016

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľky M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich plnenia rozpočtu obce Jasenov v jednotlivých obdobiach roku 2015 a schváleného rozpočtu na rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,44 MB

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľky V. V. o sprístupnenie stavebných povolení (na adrese uvedenej v žiadosti žiadateľka nezastihnutá)

Odpoveď obce na žiadosť žiadateľky V. V. o sprístupnenie stavebných povolení (na adrese uvedenej v žiadosti žiadateľka nezastihnutá).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 475,94 kB

Opakovaná žiadosť Bc. M. Š o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zhromaždenia obyvateľov obce Jasenov a rokovania Obecného zastupiteľstva

Opakovaná žiadosť Bc. M. Š o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zhromaždenia obyvateľov obce Jasenov a rokovania Obecného zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 417,02 kB

Opätovná žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov vynaložených v roku 2013 na navezenie podkladového materiálu cesty "Pod Hôrkou".

Opätovná žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov - 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,76 kB

Opätovná žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov vynaložených v roku 2013 na navezenie podkladového materiálu cesty "Pod Hôrkou".

Opätovná žiadosť žiadateľa Ing. J. K o sprístupnenie informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov - 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,97 kB

Rozhodnutie obce vo veci opakovanej žiadosti Bc. M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zhromaždenia obyvateľov obce Jasenov a rokovania Obecného zastupiteľstva

Rozhodnutie obce vo veci opakovanej žiadosti Bc. M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zhromaždenia obyvateľov obce Jasenov a rokovania Obecného zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,18 MB

Rozhodnutie obce vo veci žiadosti žiadateľa Bc. M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zhromaždenia obyvateľov obce Jasenov

Rozhodnutie obce vo veci žiadosti žiadateľa Bc. M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zhromaždenia obyvateľov obce Jasenov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,92 MB

Rozhodnutie obce vo veci žiadosti žiadateľky M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa plnenia rozpočtu obce Jasenov v roku 2015, a zápisnice a uznesenia zo zasadnutia OcZ

Rozhodnutie obce vo veci žiadosti žiadateľky M. Š. o sprístupnenie informácií týkajúcich sa plnenia rozpočtu obce Jasenov v roku 2015, a zápisnice a uznesenia zo zasadnutia OcZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,44 MB

Žiadosť Urbariátu obce o sprístupnenie informácií týkajúcich sa projektu pozemkových úprav v obci Jasenov

Žiadosť Urbariátu obce o sprístupnenie informácií týkajúcich sa projektu pozemkových úprav v obci Jasenov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,69 kB

Žiadosť žiadateľa Bc. M. Š o sprístupnenie informácií týkajúcich sa projektu Zachráňme hrad Jasenov

Žiadosť žiadateľa Bc. M. Š o sprístupnenie informácií týkajúcich sa projektu Zachráňme hrad Jasenov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,87 kB

Žiadosť žiadateľa Bc. M. Š o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zavedenia vysokorýchlostného internetu v obci Jasenov

Žiadosť žiadateľa Bc. M. Š o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zavedenia vysokorýchlostného internetu v obci Jasenov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 498,7 kB
Zobrazené 1-20 z 36

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Zber odpadu

zber odpadu