Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Evidencia obyvateľstva

Na úseku evidencie obyvateľstva obec vykonáva a vedie evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území obce, priebežnú aktualizáciu všetkých zmien nasledovných osobných údajov týkajúcich sa občanov obce a to najmä zmeny stavu, zmeny priezviska, zmeny trvalých a prechodných pobytov v rámci obce, zrušenie trvalého pobytu občanov, prihlasovanie do evidencie novonarodených občanov, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR.

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana zbaveného spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním písomne splnomocnený zástupca. Občan sa z predchádzajúceho trvalého pobytu neodhlasuje, túto skutočnosť nahlási mestskému/obecnému úradu v mieste predchádzajúceho pobytu Obecný úrad Jasenov.

Po prihlásení sa k trvalému pobytu na obecnom úrade, je občan povinný vybaviť si nový občiansky preukaz na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Ďalej je občan povinný nahlásiť zmenu pobytu aj na iné úrady, príp. i vymeniť doklady, ako zdravotná poisťovňa (kartička poistenca), zamestnávateľ, škola, dopravný inšpektorát (osvedčenie o evidencii), živnostenský úrad, prípadne obchodný register a daňový úrad (podnikateľ), iné poisťovne (životné poistky, II. a III. pilier dôchodkového poistenia a iné zmluvy), vodičský preukaz (pri prisťahovaní sa z iného mesta, v prípade, že sa nejedná o nový formát vodičského preukazu a pod.), zbrojný preukaz, pošta, banka a pod.

Potrebujete
 • platný občiansky preukaz (v prípade, že sa občan prihlasuje z inej obce je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, právoplatný rozsudok o rozvode, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy)
 • pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chce prihlásiť na trvalý pobyt
 • súhlas vlastníkov nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na trvalý pobyt
Lehota na vybavenie
 • na počkanie
Poplatok
 • bez poplatku

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných či iných dôvodov, pričom môže ísť aj o pobyt prerušovaný (víkendy, dovolenky a pod.) Prechodný pobyt je občan povinný hlásiť na obecnom úrade - miesto, začiatok a predpokladanú dobu pobytu do 10 dní od ubytovania, ak potrvá dlhšie ako 90 dní. Prechodný pobyt môže občan kedykoľvek počas jeho trvania zrušiť. Ak tak neurobí, pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť ho opäť. Prechodný pobyt je na dobu určitú – minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov

Potrebujete
 • platný občiansky preukaz (v prípade, že sa občan prihlasuje z inej obce je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, právoplatný rozsudok o rozvode, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy)
 • pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chce prihlásiť na trvalý pobyt
 • súhlas vlastníkov nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na trvalý pobyt
Lehota na vybavenie
 • na počkanie
Poplatok
 • bez poplatku

 

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte vystavuje Obecný úrad občanovi na jeho žiadosť.

Potrebujete
 • platný občiansky preukaz
 • občan v zastúpení predloží splnomocnenie s osvedčeným podpisom
Lehota na vybavenie
 • na počkanie
Poplatok
 • 5,00 €

 


Legislatíva
Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Zber odpadu

zber odpadu