Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Miestne dane a poplatky

Obec Jasenov, ako správca dane, ukladá na území obce tieto miestne dane a poplatky:

 • daň z nehnuteľností,
 • za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za ubytovanie,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje.

Daň z nehnuteľností

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. Ak je pozemok, stavba alebo byt a nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom daní je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť na zastúpení.

Daňovníkom dane z nehnuteľností je vlastník nehnuteľnosti, správca nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, správca nehnuteľnosti vo vlastníctve obce alebo správca nehnuteľnosti vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky: stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov, priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,  stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, ostatné stavby. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

Daňovníkom dane z pozemkov je aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav a nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri, má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, má v nájme náhradné pozemky daňovníka.

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky: orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy a stavebné pozemky.

Sadzba poplatku
 • poplatok je určený aktuálnym všeobecne  záväzným nariadením obce 

 

Poplatky za komunálny odpad alebo drobné stavebné odpady 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatníkom je

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva rodinný dom, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
 • právnická osoba, ktorá vlastní, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý vlastní alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatok je schválený obecným zastupiteľstvom a vyrubuje sa platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných známych údajov v čase vydávania platobného výmeru.

Sadzba poplatku
 • fyzické osoby: 17,99 € za osobu/kal. rok
 • právnické osoby: 80,30 € /kal. rok


 

Daň za psa

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5,00 €


 

Daň za užívanie verejného priestranstva

 • poplatok je určený aktuálnym všeobecne  záväzným nariadením obce 

 

Daň za ubytovanie

Sadzba dane je 0,500 € na osobu a prenocovanie.


 

Daň za predajné automaty

Sadzba dane je 99 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.


 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Sadzba dane je 165 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.


 
Vyrubenie dane
 • vyrubená daň z je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
Spôsoby platenia
 • bezhotovostným prevodom na účet obce
 • v hotovosti do pokladne obce

 


Legislatíva
VZN č. 8/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Zber odpadu

zber odpadu