Menu
Obec Jasenov
Jasenov domov, rodina, priatelia

Správne poplatky

Správne poplatky sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov, uznaných vzdelávacích inštitúcií, DataCentra a správcu informačného systému dátového centra obcí (ďalej len „správny orgán“) podľa zákona č. 145/1995 Z. z.o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Obec Jasenov je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. správnym orgánom.

Poplatková povinnosť vzniká pri podaní. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v správnej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie. Ak poplatky nebudú zaplatené, obec úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nedá odvolať. 

Najčastejšie účtované poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch   
Osvedčenie listiny za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2 eurá
Osvedčenie podpisu na listine za každý podpis 2 eurá
Vydanie potvrdenia o pobyte osoby  5 eur
Miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania 16,50 eura
Vydanie rybárskeho lístka: týždenný/mesačný/ročný/trojročný  1,50/3/7/17 eur
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo o zmene územného rozhodnutia FO/PO 40/100 eur
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) 50 eur
Žiadosť o stavebné povolenie, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov:
> garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur
> na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur
> na spevnené plochy a parkoviská 30 eur
> na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 30 eur
Žiadosť na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60 eur
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia FO/PO 30/100 eur
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10 eur
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác FO/PO 10/30 eur
Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby  10 eur
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt FO/PO 20/50 eur
Žiadosť o povolenie terénnych úprav FO/PO 20/100 eur
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie RD 35 eur
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu:
> garáže s jedným alebo dvoma miestami 20 eur
> na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20 eur
> na spevnené plochy a parkoviská 20 eur
> na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 20 eur
> na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 50 eur

 

Obec vráti správny poplatok v plnej výške ak sa nemohol vykonať úkon bez zavinenia poplatníka alebo ak poplatok bol zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

Ak sa úkon nevykonal, alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodu na strane poplatníka môže správny orgán na žiadosť poplatníka poplatok vrátiť najviac však vo výške 65 %. Vrátenie poplatku sa vykoná na základe rozhodnutia proti ktorému sa nemožno odvolať.

ZAUJÍMAVOSTI

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Zber odpadu

zber odpadu